Održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća

0
335

Danas je u Velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf.

Na samom početku sjednice vijećnici su imali priliku da postavljaju vijećnička pitanja i inicijative.

Vijećnik Naroda i Pravde Smajić Husmir prvi je pristupio govornici, te je uputio dva vjećnička pitanja.

Poturović Admir vijećnik kluba SDP uputio je jedno pitanje vezano za rad općinskog komunalnog inspektora, tačnije šta je urađeno u protekloj godini po pitanju zatvaranja, sanacije i suzbijanja otvaranja novih divljih deponija otpada. Također Poturović je ispred kluba SDP – a uputio i inicijativu vezanu za rad komunalnog inspektora. Naime klub vjećnika SDP zatražio je od komunalnog inspektora da obiđe teren, utvrdi broj divljih deponija te na osnovu evidentiranog napravi izvještaj i predloži mjere kako bi se smanjio broj istih.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, pristupilo se usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice te usvajanje Dnevnog reda za današnju sjednicu, što je jednoglasno i usvojeno. Dnevni red je prilikom usvajanja dopunjen sa još jednom tačkom, a to je Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Donji Vakuf 2014 – 2034. godine. Vijećnici su jednoglasno prihvatili dodatnu tačku Dnevnog reda.

1. Program obilježavanja praznika i značajnijih datuma Općine Donji Vakuf, dobio je jednoglasnu podršku vijećnika.

2. Izjveštaj o radu Općinskog pravobranilaštva Donji Vakuf za period 01. januara. 2023. do 31. decembara. 2023. godine, usvojen je sa 17 glasova ZA, te 2 SUZDRŽANA.

3. Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf za 2023. godinu i Program rada i finansijski plan JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf za 2024. godinu, dobio je jednoglasnu podršku vijećnika.

4. Izvještaj o radu i poslovanju Vatrogasnog društva Donji Vakuf za 2023. godinu, usvojen je jednoglasno.

5. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Donji Vakuf za 2023. godinu, također je dobio jednoglasnu podršku vijećnika.

6. Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Donji Vakuf za 2023. godinu, jednoglasno je usvojena.

7. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području Općine Donji Vakuf, dobila je jednoglasnu podršku.

8. Informacija o stanju korištenja javnih površina i poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Donji Vakuf, usvojena je sa 17 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

9. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Donji Vakuf 2014 – 2034. godine, dobila je većinsku podršku vijećnika.