Održana 17. redovna sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca, i isti uputila u skupštinsku proceduru.

 

Služba za zapošljavanje je predložila, a Vlada SBK usvojila Program rada za 2016. godinu Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

Na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve, Vlada SBK je usvojila Godišnji plan i program održavanja regionalnih puteva za 2016. godinu i Godišnji plan i program projektiranja i rekonstrukcije regionalnih puteva za 2016. godinu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava iz  Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015.godinu, za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede „Izgradnja vodovoda Rovna- općina Bugojno“,  izabranom ponuđaču:  „MERKEZ OIL“ d.o.o. Novi Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja, dala slijedeće saglasnosti:

–           Saglasnost na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci za Izradu kanalizacijskog voda-primarni vod za grupu kuća u naselju Gačice, općina Vitez, direktnim sporazumum potpisuje se ugovor sa ponuđačem ”GANIK I.D.A.” d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 6.990,75 KM,

–           Saglasnost na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci za Izmjenu stare stolarije u JU Dječji vrtić, općina Vitez, direktnim sporazumum potpisuje se ugovor sa ponuđačem ”MAKS” d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 5.000,37 KM,

–           Saglasnost na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci za Utopljavanje kancelarije za rad u ”Muzeju II zasjedanja AVNOJ-A, općina Jajce, direktnim sporazumum se potpisuje ugovor sa ponuđačem Obrtnička djelatnost ”Duga”  sa visinom ponude od 5.445,18 KM,

 

–           Saglasnost na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci za Opremanje zatvaračke komore na vodospremniku ”Dubrave” III FAZA, općina Kiseljak, direktnim sporazumom se potpisuje ugovor sa ponuđačem ”VODOSKOK” d.o.o. Tomislavgrad, sa visinom ponude od 5.541,58 KM,

–           Saglasnost na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci za Povezivanje postojećeg cjevovoda od šahta od kuće Ismeta Smajić do šahta gradske kanalizacije u naselju Botrinja, općina Vitez, direktnim sporazumum se potpisuje ugovor sa ponuđačem ”GANIK I.D.A.” d.o.o. Vitez, sa ponudom od 5.995,59 KM,

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na potpisivanje Ugovora o djelu sa kandidatima za člana Ispitnih povjerenstava za polaganje vozačkih ispita u 2016. godini, a za potrebe istog ministarstva.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog istog ministarstva:

–           Suglasnost za izdvajanje iz kapitalnih sredstava, za provođenje odgovarajuće procedure javne nabave, za O.Š.“Kiseljak“ Kiseljak; potr.jedinica 17020048; ek.kod 821600…………….cca     35.000,00 KM, za nabavku, ugradnju  i instaliranje peći na pellet te saniranje štete nastale tijekom požara,

–           Suglasnost za izdvajanje iz kapitalnih sredstava, za provođenje odgovarajuće procedure javne nabave, za O.Š. „Kiseljak 1“ Bilalovac; potr.jedinica 17020046;ek.kod 821600………….cca   20.000,00 KM za nabavku, ugradnju  i instaliranje peći na pelet.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju za drugi i treći kvartal 2015. godine i tri (3) izvještaja o praćenju provođenja preporuka.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija za novembar i decembar 2105.godine.

 

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print