Objavljen je Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015

Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015. 

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, te ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu, Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, mjera „Sufinansiranje troškova penzijskog i zdravstvenog osiguranja za registrirane poljoprivredne obrte“ Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Sporazuma o saradnji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog zavoda za zapošljavanje sačinjen je Program sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015 (u daljem tekstu: Program). Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 KM koje obezbjeđuju Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu Zavod) – u iznosu od 1.500.000,00 KM i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu Ministarstvo) – u iznosu od 1.500.000,00 KM. Realizacija Programa provodit će se zajedno sa kantonalnim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu Služba). J A V N I P O Z I

Cilj Programa

Omogućiti poticaj za osobe sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH radi samozapošljavanja i zapošljavanja u novoregistriranim i već postojećim poslovnim subjektima (obrtima) u oblasti poljoprivrede.

Ciljna grupa

Ciljna grupa/korisnici sredstava su osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH, te u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, bez obzira na stepen obrazovanja i dob, a koja će po odobravanju sredstava registrirati i održati registriranom poljoprivrednu djelatnost u trajanju od najmanje 36 mjeseci i/ili koje će se zaposliti u novoregistriranim ili već postojećim poljoprivrednim obrtima. U Programu ne mogu učestvovati nezaposlene osobe koje su već koristile kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda i/ili Službe radi pokretanja djelatnosti i osobe kojim je naložen povrat ostvarene novčane podrške iz Programa Ministarstva. U Programu ne mogu učestvovati nezaposlene osobe koje su odjavile poljoprivrednu djelatnost od 2.7.2015.godine. U Programu ne mogu učestvovati poslodavci (već postojeći poljoprivredni obrti radi zapošljavanja nezaposlenih osoba) koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda ili Službe a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i ne vraćaju redovno dobivena sredstva.

Poticajna mjera

Zavod će iz zajedničkih sredstava osobama, kojima se odobre poticajna sredstva, nakon što registriraju poljoprivrednu djelatnost i otpočnu sa radom mjesečno isplaćivati/refundirati poticajna sredstva:

PROGRAM SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA U

OBLASTI POLJOPRIVREDE 2015

– u visini od 100% iznosa obaveznih doprinosa prvih 12 mjeseci (I godina),

– u visini od 50% iznosa obaveznih doprinosa u periodu od 13 do 24 mjeseca (II godina),

– u visini od 50% iznosa obaveznih doprinosa u periodu od 25 do 36 mjeseci (III godina),

– u visini od 75% iznosa obaveznih doprinosa u II i III godini u slučajevima gdje su aplikanti žene ili mlade osobe dobi do 35 godina.

U slučaju zapošljavanja nezaposlene osobe u novoregistriranim obrtima (najviše jedno lice po obrtu) mjesečno će se isplaćivati / refundirati i iznos obaveznih doprinosa na i iz plaće zaposlenih u trajanju od šest (6) mjeseci. U slučaju zapošljavanja nezaposlene osobe u već postojećim poljoprivrednim obrtima (najviše jedno lice po obrtu) mjesečno će se isplaćivati / refundirati i iznos obaveznih doprinosa na i iz plaće zaposlenih u trajanju od dvanaest (12) mjeseci. Pored toga fizičkim licima tj. novoregistriranim poljoprivrednim obrtima iz sredstava Zavoda sufinansirat će se i neophodni troškovi pokretanja djelatnosti (troškovi registracije, ljekarskog uvjerenja, taksa, opreme / sredstava za rad i sl.) u iznosu od 200 KM, a isplatit će se po izvršenom pravdanju utrošenih sredstava uz isplatu prvog dijela mjesečne refundacije.

Prijava na Javni poziv

Fizičko lice (nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) se prijavljuje za učešće u Programu putem web portala Zavoda: www.fzzz.ba i web stranice Ministarstva: www.fmpvs.gov.ba te u elektronski obrazac prijave unosi lične podatke i podatke o poslovnoj ideji koju namjerava realizirati, te eventualno podatke o osobama koje želi zaposliti. Nakon izvršene prijave, a najkasnije u roku od 60 dana, fizičko lice (nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) dostavlja nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje isprintan i svojeručno potpisan Obrazac prijave uz koji obavezno dostavlja:

– ovjerenu kopiju rješenja o registraciji djelatnosti, čiji datum je nakon datuma apliciranja na Javni poziv (za novoregistrirane),

– kopiju identifikacionog broja (kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji),

– kopiju prijave na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH (Obrazac JS 3100) sa podatkom o osnovici za obračun obaveznih doprinosa u skladu sa zakonskim propisima,

– ovjerenu kopiju ugovora o radu i kopiju prijave na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH (Obrazac JS 3100 ) za lica koja eventualno zapošljava ili sa kojima registrira djelatnost,

– broj računa u poslovnoj banci (kopiju ugovora sa poslovnom bankom) na koji će se sredstva doznačiti

– potvrda o upisu obrta u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata.

Poslodavac – poljoprivredni obrt registriran prije Javnog poziva se, također, može prijaviti za učešće u Programu putem web portala Zavoda: www.fzzz.ba i web stranice Ministarstva: www.fmpvs.gov.ba , i to za sufinansiranje zapošljavanja jedne (1) nezaposlene osobe, te u

PROGRAM SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA U

OBLASTI POLJOPRIVREDE 2015

prijavu unosi svoje podatke i podatke o osobi koju namjerava zaposliti (kanton prebivališta osobe, mjesto rada, i dr.) i koju potpisanu i ovjerenu dostavlja Službi.

Osnovne informacije o postupcima, proceduri i aktivnostima iz Programa, nezaposlena lica dobivaju u Zavodu/Ministarstvu i Službi, odnosno putem e-mail adrese Zavoda: info@fzzz.ba te e-mail adrese Ministarstva inforegistri@fmpvs.gov.ba. Nezaposlena lica se, također, mogu obratiti za pomoć Ministarstvu/Službi prilikom ispunjavanja elektronskog obrasca prijave.

 

Cjelokupan tekst Programa je dostupan na web portalu Zavoda: www.fzzz.ba i web stranici Ministarstva: www.fmpvs.gov.ba . Javni poziv se objavljuje 9.11.2015. godine u 9,00 sati, a ostaje otvoren do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava utvrđenih Programom

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print