Obavijest o lokacijama biračkih mjesta

0
192

O   B   A   V   I   J   E   S   T

o lokacijama biračkih mjesta

Općinska izborna komisija Donji Vakuf obavještava birače da je za Opće izbore koji će se održati  02 oktobra  2022. godine ( NEDJELJA) odredila 16 redovnih biračkih mjesta, a to su:

 

089A001  Dom kulture  Donji Vakuf   – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  770 Slavne brdske brigade i Radnička. Ovo biračko mjesto će zbog broja birača (preko 1000) biti podijeljeno na dva biračka mjesta; 

 

089A002  Autoservis ”Šiljak”  Donji Vakuf  – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta:  Daljan, ul. 15 aprila, 4 jula, 77 Vrbaske divizije, Bosanska, Poginulih boraca, Gornja Kutanja, Urija i Sukare;

 

089A003 Osnovna škola Aneks   Donji Vakuf  – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta: Boroje donje, 705 Slavne brdske brigade, Borovik, Buka, Džemala Zečevića, Ispod strane, Kovači, Omladinska, Potok, Romana Petrovića, Šljivici, Vajzovića sokak, Novo selo, Orahovljani, Ruska pilana, Semin i naselje Vrbas;  

 

089A004  Mješovita srednja škola Donji Vakuf  – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta:  717 Slavne lahke brigade, Kaldrma,  Žrtava genocida u Srebrenici, Vrbaska, Ponjevići i Rosulje;

 

089A005  Mješovita srednja škola Donji Vakuf  – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta: Biljezi, Alekse Šantića, Duge njive,  Dugi sokak, Klimenta, Kurića kula, Saračev sokak, Srednji put, Veremov sokak i Nežići;

 

089A006 ”Solana” Donji Vakuf   – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta: Blagaj, 6 aprila, Gavranova, Gornja mahala, Hadžića hise II, Hadžića hise III, Hadžića hise IV, Mesuda Ramljaka Ćese, Hadžijusufova, Mustafice Akifa, Rujanci, Studena česma, Sulejmana Kapića, Vldimira Nazora, Rastičevo, Rudina i Mačić;

 

089A007 poslovni prostor Hadžić Ahmeta u ul. Zlatnih ljiljana Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta: Nova Travnička, Stara Travnička i Zlatnih ljiljana;

 

089A008 Osnovna škola Prusac – Rika – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena  mjesta: Pribraća i Prusac. Ovo biračko mjesto će zbog broja birača (preko 1000) biti podijeljeno na dva biračka mjesta; 

 

089A009 Osnovna škola Guvna – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena  mjesta: Fakići, Guvna i Potkaraj;

 

089A010 Osnovna škola    Oborci – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena  mjesta: Bašići, Komar, Makitani, Oborci, Suhodol, Vrljaj, Prisika i Dureci;

 

089A011 Osnovna škola Šeherdžik – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena  mjesta: Galešići, Grabantići, Grič, Hemići, Piljužići, Suljići, Šatare, Šeherdžik, Kovačevići i Gredina; 

 

089A012 Osnovna škola Torlakovac – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena  mjesta: Dobro Brdo, Doganovci, Jevadžike, Sokolina, Staro Selo i Torlakovac;

 

089A013 Društveni dom Barice – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena  mjesta: Babin Potok, Babino Selo, Barice, Brda, Donji Rasavci, Krivače, Rasavci, Sandžak, Silajdževina, Jablan i Slatina;

 

089A014 Osnovna škola Aneks   Donji Vakuf  – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice: 14 septembar, Jaz i Titova ulica;

 

089A015  Mješovita srednja škola Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta:  Antonići, Brdo, Brezičani, Čehajići, Ćehajićki mlini,  Ćemalovići, Dolovi, Staro igralište, Đulovići, Fonjge, Jemalići, Kamenjača, Karići, Keže, Korenići, Sultanovići, Šahmani, Šutkovići, Ornice, Skakavci, Petkovići, Vujići i Brižine;   

 

089A016  Autoservis ”Šiljak”  Donji Vakuf  ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta:  707 Slavne brdske brigade i Kutanja.

 

Birači koji su registrovani da glasaju u odsutnosti glasat će na biračkom mjestu smještenom u zgradi Vatrogasnog doma u Donjem Vakufu. Na ovom biračkom mjestu mogu glasati nepotvrđenim glasačkim listićima birači koji su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska da glasaju poštom a na dan održavanja izbora se zateknu u zemlji, kao i birači koji se ne nalaze na zaključenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a upisani su u Centralni birački spisak od dana zaključenja Centralnog biračkog spiska do dana održavanja izbora.

Predsjednik OIK- e                                                                                                                                                                                                                                           Zijad Mukanović s.r.