Najavljene jače kontrole inspekcija u svim Kantonima

0
265

Na inicijativu direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisa Ajdinovića u utorak  je u Sarajevu održan sastanak direktora i predstavnika Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog kantona, Zapadno-hercegovačkog kantona, Bosanskopodrinjskog kantona, Hercegbosanskog kantona, Kantona Sarajevo i predstavnika ministarstava iz Srednjobosanskog kantona i Hercegovačko-neretvanskog kantona, u kojima nisu formirane kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Na sastanku su analizirani podaci iz Izvještaja o pojačanim inspekcijskim nadzorima u okviru suzbijanja sive ekonomije na području svih kantona u Federaciji BiH, koji je usvojen na 134. Sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 11.  januara 2018. i objavljen na web stranici Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Nadzori su realizirani u organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove putem mještovitih timova federalnih i kantonalnih inspektora u periodu od 2. oktobra do 22. decembra 2017.

Rezultati su ocijenjeni pozitivnim, te je konstatirano da će inspekcijske aktivnosti usmjerene na borbu protiv sive ekonomije, naročito suzbijanja rada ‘nacrno’, rada bez odobrenja nadležnog organa i neizdavanja fiskalnih računa, biti nastavljene u kontinuitetu, u skladu sa zaključkom Vlade FBiH.

U tom kontekstu je utvrđen i prihvaćen Plan rada pojačanih inspekcijskih nadzora za period od marta do jula 2018. Učesnici radnog sastanka su iskazali zadovoljstvo uspostavljenom koordinacijom i radom inspektora na terenu, te razmijenili mišljenja i prijedloge za daljnje unapređenje suradnje, kako u vršenju inspekcijskih nadzora radi poboljšanja stanja u oblastima rada, tako i u zajedničkom djelovanju u smislu poboljšanja i usklađivanja zakonskog okvira za rad inspekcijskih organa.

Dogovoreno je da Federalna uprava za inspekcijske poslove, shodno uočenim nedostacima u materijalnim propisima koji se odnose na borbu protiv sive ekonomije i druge oblasti rada, ponovo inicira prema resornim ministarstvima i drugim nadležnim organima izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata, priopćeno je iz FUZIP-a.

izvor: drukciji.ba