Ministarstvo privrede SBK: Interventna sredstava neprofitnim organizacijama i javnim preduzećim za povećanje konkurentnosti

Na prijedlog Službe za zapošljavanje SBK, Vlada SBK je prihvatila Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje za 2023. godinu. U poređenju na prethodnu 2022. godinu broj nezaposlenih se smanjio za 1.856 osoba, 31.12.2021. 32.506, a 31.12.2022. 30.650, prvenstveno zbog ‘oživljavanja’ privrede, nakon krize izazvane pandemijom COVID-19. Istovremeno, prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2021. godini, broj zaposlenih na području SBK se smanjio (u odnosu na kraj 2021. godine – 52.048 osobe) za 238 osobe, te je ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2022. godine iznosio 51.810.
Ukupno gledajući u 2023. godini, s evidencije nezaposlenih brisano je ukupno 11.870 osoba, što je manje nego u prethodnoj 2022. godini i to za 869 osoba (po raznim osnovama). Najveći broj njih (8.931, ili 75,2% u odnosu na ukupan broj brisanih) brisan je s evidencije nezaposlenih po osnovu zaposlenja (u prethodnoj 2022. godini 9.380), zatim po osnovu odustajanja od traženja posla 1.038 (u protekloj 2022. godini 1.112), što je rezultat ažuriranja evidencija, a čemu treba dodati i pojačanu kontrolu inspekcijskih organa.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave donijela slijedeće odluke:
– Odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik. Iz Budžeta SBK za 2024. godinu sa pozicije „Nabavka opreme“, izdvaja se iznos od 6.786,00 KM za nabavku sigurnosnog sefa za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „Extar“ d.o.o. Sarajevo.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Općinskog suda u Jajcu. Iz Budžeta SBK za 2024. godinu sa pozicije „Nabavka opreme“ izdvaja se iznos od 2.333,45 KM za nabavku i ugradnju sigurnosnih kamera za potrebe Općinskog suda u Jajcu. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „Agencija Kamir“ d.o.o. Široki Brijeg.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave. Iz Budžeta SBK za 2024. godinu sa pozicije „Nabavka opreme“ izdvaja se iznos od 104.000,00 KM za nabavku službenog vozila za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave. Sredstva će se doznačiti dobavljaču AC C.M.V. d.o.o. Vitez.
– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave, predmet nabavke: „Usluga sistematskog pregleda uposlenika Općinskog suda u Travniku“, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 2.565,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti školama (OŠ „Kaonik“ Busovača i drugi) za raspisivanje Natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023./2024. godinu, u skladu sa dostavljenim prijedlogom nadležnost ministarstva.
– Odluka o davanju saglasnosti Osnovnoj školi „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac, Donji Vakuf za raspisivanje Natječaja za popunu radnog mjesta u skladu sa dostavljenim prijedlogom nadležnost ministarstva.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje procedure javne nabavke za izradu Glavnog projekta za sportsku dvoranu OŠ “Dolac na Lašvi” u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 25.000,00 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, daje se saglasnost za nabavku usluga lakiranja i zamjenu oštećenih dijelova u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 6.000,00 KM bez PDV-a.
– Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, za nabavku kožne galanterije u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 6.000,00 KM bez PDV-a.
– Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, za nabavku zaštitne opreme u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 6.000,00 KM bez PDV-a.
– Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, za nabavku radnih jakni u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 6.000,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK predlaže Skupštini SBK davanje prethodne saglasnosti JU Bolnici Travnik za davanje konačne saglasnosti za rekonstrukciju prometnice koja prelazi preko parcele označene kao k.p. broj: 315 k.o. Travnik pod imenom Nova bolnica u površini od 12,932 m2. Ovaj Zaključak dostaviti će se Skupštini SBK na daljnje postupanje.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijelo Uredbu o prestanku važenja Uredbe o vlastitim prihodima te načinu i rokovima njihove raspodjele i korištenja. Članom 28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da Federalni ministar finansija pravilnikom propisuje vrste vlastitih javnih prihoda, način, rokove i uslove njihove raspodjele, kao i kriterije njihove raspodjele. Članom 24. stavom (1) navedenog zakona propisano je da odredbe člana od 3. do 27. ovoga zakona shodno primjenjuju kantoni, gradovi, općine i izvanbudžetski fondovi. U skladu sa navedenim odredbama zakona priređen je Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda SBK kojim su utvrđene procedure, nadležnosti, metodologije kroz jedinstven propis za sve korisnike Budžeta SBK, a koje se odnose na prikupljanje, raspodjelu i raspolaganje prihoda koji su razvrstani u kategoriju vlastitih prihoda.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda Srednjobosanskog kantona. Članom 67. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da tijela uprave i upravne organizacije mogu donositi samo onda kad su za to izričito ovlašteni zakonom i u granicama ovlaštenja danih u zakonu. Podzakonske propise donose rukovoditelj tijela uprave, odnosno rukovoditelj upravnih organizacija.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu – tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji poljoprivredi – interventna sredstva, sredstva predviđena ovim Programom osigurana su u Budžetu SBK u iznosu od 100.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu – tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji poljoprivredi – interventna sredstva u iznosu od 10.000,00KM. Sredstva će se doznačiti MZ „Vitovlje“ za pomoć u organizaciji tradicionalne „Vlašićke traktorijade“.

Vlada SBK dala je saglasnost Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu za pristupanje međunarodnom projektu – „CIBioGo – Citizen Participation in Biodiversity Governance“. Vlada SBK prihvaća sufinansiranje naprijed navedenog projekta u utvrđenom procentu od 20% od ukupnog iznosa cca 200.000,00 KM prema dinamici trošenja sredstava u naredne tri godine. Dato je i ovlaštenje direktoru Kantonalne uprave za civilnu zaštitu za potpisivanje pristupnih dokumenata za navedeni projekt.

Data je i saglasnost Kantonalnoj direkciji za ceste na razvrstavanje dionice regionalnog puta R – 443 a Lepenica – Han Ploča u magistralni put.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donesene su i slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama za poticaje povratku prognanih, obnovi i razvitku u ukupnom iznosu od 29.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom nadležnog ministarstva.
– Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava pojedincima za poticaje povratku prognanih, obnovi i razvitku u ukupnom iznosu od 11.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom nadležnog ministarstva.
– Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava drugim nivoima vlasti i fondovima u ukupnom iznosu od 22.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
• Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Fojnica – izgradnja vanjske učionice izdvaja se iznos od 7.000,00 KM;
• Mjesna zajednica Peratovci, Jajce – uređenje krovišta zajedničkog društvenog doma u selu Peratovci izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ Budžeta SBK za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 56.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom nadležnog ministarstva.
– Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije javnim poduzećima – poticaji privredi za povećanje konkurentnosti“ Budžeta SBK za 2024. godinu ukupnom iznosu od 105.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom nadležnog ministarstva.
– Odluka o raspodjeli sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici „REZ“ d.o.o. Zenica u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM. Navedena finansijska sredstva se za sufinansiranje pripreme i realizacije slijedećih projekata:
• Saradnjom do bolje konkurentnosti,
• Projekat u okviru IPA 2021.-2027.-Adrion programa-BIOMIMICRY,
• Projekat u okviru IPA 2021.-2027.-Dunavskog transnacionalnog programa.
• Projekat-Uspostavljanje Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu u SBK.
• Javni poziv: Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje- Projekat LEP/SBK Faza II (LEP II).
• Javni poziv EU4Employment -Projekt -LEP SBK za mlade.
• Projekat u okviru EU IPA 2021.-2027.-Baštinske biciklističke staze.
• Javni poziv EU4Employment -Projekat -SPRINT-sistem poboljšanja radne integracije osoba sa invaliditetom na tržište rada.
– Odluka o dodjeli ugovora bankama za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope ili profitne marže od strane Ministarstva privrede za privreda društva i obrtnike sa područja Srednjobosanskog kantona. Ovom Odlukom ugovor se dodjeljuje slijedećim bankama:
• ASA BANKA d.d. Sarajevo u iznosu od 200.000,00 KM;
• INTESA SANPAOLA BANKA d.d. Bosna i Hercegovina u iznosu od 100.000,00 KM;

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print