Konkurs za izbor direktora JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOGOSANSKI KANTON

OPĆINA DONJI VAKUF

JU CENTAR ZA KULTURU, INFORMISANJE I SPORT

 

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Sl.list R BiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacija BiH („Sl. Novine Federacija BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 39. Pravila JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf broj: 01-334/2023 od 28.11.2023 („Sl.glasnik Općine Donji Vakuf“ broj: 01-04-03140/23 od 28.12.2023.), Upravni odbor JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf na II (drugoj) redovnoj sjednici održanoj dana 25.04.2024. godine donio je Odluku broj: 01-153/2024 kojom raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf

 

I Opis pozicije

Direktor JU Centar za kulturu, informisanje i sport:

 • Organizuje i rukovodi radom Ustanove
 • zastupa i predstavlja Ustanovu prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove
 • predlaže Upravnom odboru mjere za zakonitost i efikasno obavljanje djelatnosti Ustanove
 • predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta
 • predlaže nacrt drugih opštih akata koje donosi Upravni odbor
 • predlaže osnove plana rada i razvoja,
 • izvršava odluke Upravnog odbora,
 • odlučuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa , donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa, vrši raspored radnika na radna mjesta, raspoređuje radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, donosi odluke o prestanku radnog odnosa, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti, odlučuje i o drugim pravima i obavezama iz radnog odnosa u skladu sa posebnim opštim aktima
 • učestvuje u radu Upravnog odbora i drugih organa Ustanove i daje mišljenje i prijedloge o pitanjima iz njihove nadležnosti
 • podnosi Upravnom odboru izvještaj o rezultatima rada i finansijskog poslovanja i poduzima mjere za uspješno poslovanje , unapređuje organizacije i procese rada
 • odgovara Upravnom odboru za rezultate rada i finansijskog poslovanja Ustanove,
 • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana,
 • određuje lica ovlaštena za potpisivanje finansijske dokumentacije,
 • odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima u skladu sa svim Pravilima,
 • donosi odluke o upućivanju radnika na službeni put u zemlji i inostranstvu.
 • daje uputstva za rad pojedinim radnicima ili grupi radnika za izvršenje određenih poslova,
 • obrazuje komisije, radne grupe i druga radna i savjetodavna tijela za razradu određenih pitanja ili pripremu stručnih materijala, elaborata i sl.
 • donosi odluke o upućivanju radnika na stručno usavršavanje,
 • obavlja poslove i odgovoran je za provođenje i primjenu propisa o odbrani, zaštiti na radu i zaštiti od požara,
 • zaključuje ugovore u ime i za račun Ustanove u skladu sa Zakonom, ovim Pravilima, drugim opštim aktima i odlukom Uporavnog odbora Ustanove,
 • obezbjeđuje redovno, blagovremeno, istinito, potpuno i po sadržini i po obliku pristupačno obavještenje radnika u Ustanovi,
 • stara se o zakonitosti rada Ustanove i preduzima zakonom propisane mjere u slučaju povrede propisa i opštih akata,
 • odlučuje o privremenom raspoređivanju radnika na druge poslove i radne zadatke i uvođenju prekovremenog rada u slučajevima utvrđenim zakonom i opštim aktom,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i drugim opštim aktima Ustanove.

 

II Trajanje mandata – način izbora i imenovanja

Upravni odbor JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf imenuje direktora na mandatni period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora, uz prethodnu saglasnost izvršnog organa Općine.

 

III Opći uslovi

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina i zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandiduje,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojom nivou u BiH u u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa,
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1. Ustava BiH),
 • da nije osuđivan za krivična djela, niti da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

IV Posebni uslovi

 • da ima visoku stručnu spremu – VSS, VII stepen složenosti zanimanja ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS) ili drugog (300 ETCS) ciklusa Bolonjskog sistema studija,
 • da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

 

V Potrebna dokumentacija

 • potpisana prijava sa kraćom biografijom, adresom i brojem telefona kandidata,
 • uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
 • izvod iz MKR (original ili ovjerena kopija),
 • ovjerena kopija diplome o stečenom visokom obrazovanju,
 • uvjerenje o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija),
 • ovjerena izjava od strane nadležnog organa na okolnosti iz tačke III, alineja 3. i 4.;

 

Nakon utvrđivanja rang liste kandidata Upravni odbor će pismenim putem obavijestiti kandidata koji se nalazi na prvom mjestu rang liste da je obavezan u roku od 8 (osam) dana dostaviti sljedeće dokaze:

 • ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke spsobnosti odgovaraju uslovima pozicije direktora,
 • uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo koje je nespojivo sa obavljanjem dužnosti direktora ustanove i uvjerenje o neosuđivanosti za prekršaj koji je nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora ustanove.

 

VI Ostale napomene

 • prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“, mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf, ul. 770 Slavne brdske brigade bb, 70 220 Donji Vakuf,
 • kandidati koji se prijave na Javni konkurs proći će obavezno testiranje,
 • za sva eventualna pitanja vezana za dodatna pojašnjenja konkursne procedure javiti se na brojeve 030-335-591,
 • konkurs će se objaviti u Službenim novinama Federacija BiH i dnevnom listu velikog tiraža,
 • rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave.

 

Broj: 01-156/2024

Datum: 26.04.2024. godine

Predsjednica Upravnog odbora

Đenana Imširpašić

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print