Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2018./2019. godinu

0
673

Na osnovu člana 38.Statuta Općine Donji Vakuf («Službeni glasnik Općine Donji Vakuf», broj:1/08, 2/12 i 3/16), člana 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupku za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Donji Vakuf („Službeni glasnik Općine Donji Vakuf», broj:3/08) i Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima za akadensku 2018/2019.godinu, broj:01-05-00194/19 koju je donijelo Općinsko vijeće Donji Vakuf na sjednici održanoj dana 06.02.2019.godine,općinski načelnik, r a s p i s u j e K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2018/2019 godinu.

I

Pravo na dodjelu stipendija imaju studenti državljani BiH koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. da ima mjesto prebivališta na području općine Donji Vakuf,
  2. da je u akademskoj 2018/2019 godini prvi put upisao određenu godinu dodiplomskog, diplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija u statusu redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta na istom fakultetu,
  3. da nema navršenih 26. godina života na dan objave konkursa,
  4. da ne prima kredit, stipendiju ili drugu vrstu subvencije od drugog davaoca,
  5. da nemaju status studenta apsolventa,
  6. da studira na fakultetu u Bosni i Hercegovini.

II

Za akademsku 2018/2010 dodjelit će se ukupno 80 (osamdeset) stipendija i to:

prva godina studija………………………………………………………………….. 15 stipendija

druga godina………………………………………………………………………….. 15 stipendija

treća godina……………………………………………………………………………. 15 stipendija

četvrta godina (dodiplomski, I godina – II ciklus diplomski ili integrisani dodiplomski i diplomski studij)…. ………….16 stipendija

peta godina (I ili II godina – II ciklus diplomski i integrisani dodiplomski i diplomski studij)……………………………………17 stipendija

šesta godina ( samo za integrisani dodiplomski i diplomski studij)… 2.stipendije

III

Dodjela stipendija vršit će se u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kriterija i postupku za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Donji Vakuf („Službeni glasnik Općine Donji Vakuf», broj:3/08).

Postupak izbora kandidata po konkursu provodi Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija, koju je Rješenjem imenovao načelnik Općine Donji Vakuf.

IV

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova konkursa kako slijedi:

  1. dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 3. Pravilnika:

– uvjerenje o prebivalištu (CIPS),

– uvjerenje/ potvrda fakulteta da student prvi put upisuje određenu godinu (obavezno potvrda mora sadržavati naznaku da se prvi put upisuje semestar/akademska godina) dodiplomskog, diplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija u statusu redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta u tekućoj akademskoj godini,

– ovjerenu izjavu studenta da ne prima stipendiju, kredit ili neki drugi vid subvencije drugog davaoca.

  1. Dokaze o postignutom uspjehu u školovanju/studiju iz člana 8. tačka a) Pravilnika

– ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom, prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole za studente prve godine studija,

– ovjerena kopija diplome „Učenik generacije“ za učenike generacije,

– potvrda/uvjerenje fakulteta o svim položenim ispitima sa ocjenama za studente druge i viših godina studija.

  1. Dokaze o materijalnom i socijalnom statusu iz člana 8. tačka b) i c) Pravilnika

– ovjerenu kućnu listu,

– potvrdu o redovnom školovanju za brata ili sestru koji su studenti,

– za nezaposlene članove domaćinstva, uvjerenje da se vode na evidenciji nezaposlenih lica izdatu od Zavoda za zapošljavanje ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija;

– za studente bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih, original ili ovjerena kopija,

– za studente sa invaliditetom, dokaz o stepenu invalidnosti od nadležnog organa, original ili ovjerena kopija,

– za zaposlene članove domaćinstva, uvjerenje poslodavca o visini primanja u posljednja tri mjeseca, a za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za prethodnu godinu,

– uvjerenje PIO/ MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika, za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji službe za zapošljavanje ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,

– ček MIO/PIO o visini penzije, original ili ovjerena kopija,

– uvjerenje nadležne službe o statusu poginulog, ratnog vojnog invalida sa naznakom iznosa novčanih sredstava ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija

– za članove domaćinstva koji su demobilisani borci uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama, original ili ovjerena kopija,

– potvrda, uvjerenje, ugovor ili drugi dokaz o ostalim novčanim primanjima svih članova

zajedničkog domaćinstva (zakupnina stana, kuće, poslovnog prostora, novčana primanja iz inozemstva i druga primanja), original ili ovjerena kopija,

– kopija tekućeg računa ili ugovor o otvaranju tekučeg računa od banke.

Studenti koji ne dostave dokaze kojima se utvrđuje socijalni status neće se bodovati po tom osnovu.

V

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM, a isplaćuje se u 10 jednakih mjesečnih rata.

VI

Uvid u izvršeno bodovanje na Rang listi studenata za dodjelu stipendija studentima može se izvršiti kod Komisije za dodjelu stipendija, a prigovor se može podnijeti načelniku Općine Donji Vakuf u roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj ploči i službenoj stranici www.donji-vakuf.ba.

VII

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja ( od 12.02.2019 do 26.02.2019. godine)

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predati lično na pisarnicu Općine Donji Vakuf ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Donji Vakuf, sa naznakom – Komisiji za provođenje konkursa za dodjelu stipendija ulica 14.septembar bb.Donji Vakuf.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Donji Vakuf – Služba za društvene djelatnosti,opću upravu i civilnu zaštitu ( soba 13/II sprat)

Konkurs će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Donji Vakuf, na talasima JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf i internet stranici www.donji-vakuf.ba.

Saglasnost na konačnu listu dobitnika stipendija daje Općinsko vijeće Donji Vakuf.

Isplata stipendije se vrši putem računa kandidata otvorenog kod banke.

Izjava za opstinsku 2018_2019

Zahtjev-stependije 2018_2019