Kompletan izvještaj sa jučerašnje sjednice Vlade SBK -a

Vlada SBK usvojila Zapisnike sa 59. redovne i 37. vanredne sjednice.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu i Nacrt zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu i uputila u dalju proceduru.Nacrt Budžeta SBK za 2021. godinu iznosi 216.406.657 KM što je za 2.029.370 KM ili 0,9 % više u odnosu na Izmjene Budžeta SBK za 2020. godinu.

Ukupni prihodi, primitci i financiranje u Nacrtu Budžeta za 2021. godinu iznose 216.406.657 KM, a ukupni rashodi i izdatci u Nacrtu Budžeta za 2021. godinu iznose 216.406.657 KM.

Obzirom na krajnju nepredvidivost trajanja pandemije Korona virusa, kao i jačine šokova na ekonomiju, ističemo izuzetno visok nivo rizika po ostvarenje projiciranih iznosa, uz dodatno uobičajene rizike koji prate realizaciju pretpostavljenih prihoda, prvenstveno krajnje ishode makroekonomskih pretpostavki. Kako je riječ o globalnom problemu, čije negativne reperkusije nisu zaobišle niti jednu ekonomiju svijeta, dodatno usporavanje ili oporavak velikim dijelom će biti uslovljeni događanjima i odlukama na globalnom nivou. Također, ističemo visok nivo rizika za projicirane primljene tekuće transfere od ostalih nivoa vlasti radi ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica pandemije Korona virusa (sredstva MMF-a, Europske banke i druge podrške viših nivoa vlasti).

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na mišljenje na Prednacrt zakona o informacijskoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih sistema, te smatraju da je isti dobra osnova za utvrđivanje istog. Ovim zakonom definiše se pojam informacione sigurnosti i sigurnosti mrežnih i informacionih sistema, mjere i standardi informacione sigurnosti, područja informacione sigurnosti, te nadležna tijela za donošenje, provođenje i nadzor mjera i standarda informacione sigurnosti.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, BH Telekom-a u iznosu od 8.000,00 KM, Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ Travnik, za nabavku opreme.

– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, BH Telekom-a u iznosu od 4.000,00 KM, Osnovnoj školi „Kiseljak 2“ Zabrđe, za nabavku opreme.

– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, BH Telekom-a u iznosu od 8.000,00 KM, „Prvoj osnovnoj školi“ Donji Vakuf, za nabavku opreme.

– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, BH Telekom-a u iznosu od 4.000,00 KM i ostvarenih vlastitih prihoda u iznosu od 150,00 KM, Osnovnoj školi „Kalibunar“ Travnik, za nabavku opreme.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o isknjižavanju sredstava (pištolja) po osnovu rješenja o dodjeli pištolja penzionisanim policijskim službenicima.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora na izgradnji zgrade PS Kreševo. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 5.756,40 KM za vršenje nadzora na izgradnji zgrade PS Kreševo I faza, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi „INPROS“ d.o.o. Mostar, a na prijedlog istog ministarstva.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o prenamjeni dijela izdvojenih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2015. godinu za projekt Rekonstrukcije vodovoda Muholjići i Bukvići, Općina Novi Travnik. Odlukom Vlade o izdvajanju i isplati sredstava za realizaciju projekta finansiranja izgradnje i jačanje infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom privrednom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša, za Rekonstrukciju vodovoda Muholjići i Bukvići, Općina Novi Travnik, izdvojena su sredstva u iznosu od 55.000,00 KM. Dio sredstava u iznosu od 23.595,98 KM je utrošen namjenski. Odlukom se odobrava prenamjena preostalog dijela sredstava u ukupnom iznosu od 31.404,02 KM kako slijedi: izgradnja vodovoda Pričani u iznosu od 10.000,00 KM i projekti vodosnabdijevanja u mjesnim zajednicama općine N.Travnik prema iskazanim potrebama u iznosu od 21.404,02 KM.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija  utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa Zakonom o lovstvu za 2020. godinu. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvaja se iznos od 495,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed i isplatit će se na ime Fikret Šiljak, Gornji Vakuf/Uskoplje.
 • Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija  utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa Zakonom o lovstvu za 2020. godinu. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvaja se iznos od 907,50 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed i isplatit će se na ime VejsilImširović,
 • Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija  utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa Zakonom o lovstvu za 2020. godinu. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvaja se iznos od 1350,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-vuk. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-vuk i isplatit će se na ime Mihret Selman, Donji Vakuf iznos od 300,00 KM i na ime Arif Čagalj, Donji Vakuf iznos od 1.050,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike:

 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Odlukom se sa pozicije Tekuće rezerve Vlade SBK izdvajaju sredstva u iznosu od 3.000,00 KM Aneli Tomas iz Busovače, na ime podrške za liječenje.
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Odlukom se sa pozicije Tekuće rezerve Vlade SBK izdvajaju sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Lutviji Čurić iz Bugojna, na ime podrške za liječenje.

Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2020. godinu, ovom Odlukom izdvajaju se sredstva u iznosu od 6.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na potrošačku jedinicu Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, za sufinansiranje osnovnih glazbenih škola, te isplatiti kako slijedi: Osnovna muzička škola „Travnik„ iznos od 3.000,00 KM i Osnovna glazbena škola “Jakova Gotovca“ Novi Travnik iznos od 3.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu na ime nabavke setova potrebnih materijala za testiranje potencijalno oboljelih od COVID-19. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu, na ime nabavke setova potrebnih materijala za testiranje potencijalno oboljelih od COVID-19, sa pozicije Tekuće rezerve Vlade SBK Zavodu za javno zdravstvo SBK, izdvaja se iznos od 50.000,00 KM, na ime nabavke setova potrebnih materijala za testiranje potencijalno oboljelih od COVID-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo SBK.
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu na ime nabavke setova potrebnih materijala za testiranje potencijalno oboljelih od COVID-19. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu, na ime nabavke setova potrebnih materijala za testiranje potencijalno oboljelih od COVID-19, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Zavodu za javno zdravstvo SBK, izdvaja se iznos od 50.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo SBK.

 

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje branilaca:

 • Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 108.845,00 KM planiranih u Budžetu SBK za 2020. godinu, na poziciji Tekući transferi pojedincima – za egzistencijalnu novčanu naknadu. Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se u svrhu isplate egzistencijalne naknade za demobilisane branioce i supruge umrlih demobiliziranih branilaca za mjesec oktobar 2020. godine.
 • Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 30.000,00 KM planiranih u Budžetu SBK za 2020. godinu, na poziciji Tekući transferi neprofitnim organizacijama. Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se u svrhu izgradnje i uređenja spomen obilježja.
 • Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 11.600,00 KM planiranih u Budžetu SBK za 2020. godinu, na poziciji Tekući transfer neprofitnim organizacijama. Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se u svrhu uređenja mezarja i groblja.

 

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenim objektima u vlasništvu Fatima Suljić, Nihad Suljić i Mirsad Gradinčić. Odlukom se izdvajaju sredstava sa pozicije Tekući transferi pojedincima , sredstva će se doznačiti općini Travnik, kako slijedi:

 • Za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na pomoćnom objektu u vlasništvu osobe Fatima Suljić, Zagrađe b.b., izdvaja se iznos od 300,00 KM,
 • Za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na pomoćnom objektu u vlasništvu osobe Nihad Sulji, Zagrađe b.b., izdvaja se iznos od 300,00 KM,
 • Za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na pomoćnom objektu u vlasništvu osobe Mirsad Gradinčić, Selići 25, izdvaja se iznos od 300,00 KM.

 

Usvojen je i Izvještaj Načelnika općine Vitez o realizaciji projekta „Sanacija klizišta na lokalitetu Sivrino selo“, a na prijedlog iste uprave.

 

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK je dala saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke – Renoviranje i izgradnja zgrade arhivskog depoa – završetak građevinskih radova II faze, procijenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 100.000,00 KM.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala slijedeće saglasnosti:

 • Saglasnost za nabavku zaštitnih maski putem direktnog sporazuma procijenjene vrijednosti 7.020,00 KM.
 • Saglasnost za nabavku dezinfekcionih sredstava putem direktnog sporazuma procijenjene vrijednosti u iznosu od 7.020,00 KM.

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda, u postupku javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 1, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 670.081,00 KM, otvorenim postupkom ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „IBRA“ d.o.o. Travnik, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 666.273,17 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda, u postupku javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 2, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 717.299,00 KM, otvorenim postupkom ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „NOVA DJEČIJA KNJIGA“ d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 733.408,59 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda, u postupku javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 3, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 916.287,00 KM, otvorenim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „IK VRIJEME“ d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 887.786,70 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 4, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 179.367,00 KM, otvorenim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „NAM“ d.o.o. Tuzla, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 181.782,50 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 5, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 459.654,00 KM, otvorenim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „BOSANSKA KNJIGA“ d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 442.467,82 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 6, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 102.305,00 KM, otvorenim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „IBRA“ d.o.o. Travnik, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 124.958,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 7, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 180.006,00 KM, otvorenim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „BAYBOOK“ d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 175.394,76 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda, u postupku javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 9, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 135.185,00 KM, otvorenim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „IBRA“ d.o.o. Travnik, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 137.907,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 10, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 46.348,00 KM, otvorenim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „IBRA“ d.o.o. Travnik, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 44.177,85 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 12, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 102.412,00 KM, otvorenim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „NAM“ d.o.o. Tuzla, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 101.633,55 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 14, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 50.060,00 KM, otvorenim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „BAYBOOK“ d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 42.801,30 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti u skladu s preporukom Komisije za javnu nabavku iz Zapisnika o pregledu i ocjeni, daje saglasnost za poništenje postupka javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 8, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 351.264,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti u skladu s preporukom Komisije za javnu nabavku iz Zapisnika o pregledu i ocjeni, daje saglasnost za poništenje postupka javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 11, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 116.756,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti u skladu s preporukom Komisije za javnu nabavku iz Zapisnika o pregledu i ocjeni, daje saglasnost za poništenje postupka javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (B-NPP), LOT 13, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 38.140,00 KM.

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim se zadužuje Zavod za zdravstveno osiguranje SBK da se aktivno uključi i stavi na raspolaganje Ministarstvu zdravstva i socijalne politike u procesu informatizacije zdravstvenih ustanova u SBK, odnosno u pružanju tehničke podrške u implementaciji informacionog sistema u zdravstvenim ustanovama SBK.

 

Primljena je k znanju i Informacija o uspostavljanju saradnje sa Razvojnom agencijom za mala i srednja preduzeća Vlade Republike Turske (KOSGEB) koja je iskazala interes za uspostavljanjem partnerskih odnosa kroz potpisivanje Memoranduma o razumijevanju.

 

Usvojeni su i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu i Izvještaji o radu inspekcija u mjesecu oktobar 2020 .godine.

 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o bližim kriterijima za imenovanje Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za zdravstveno osiguranje. Kandidati koji se imenuju u upravna vijeća dužni su pored uslova utvrđenih odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH kao i odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH moraju ispunjavati i posebne uslove. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike.

 

Data je i saglasnost za javnu nabavku za Osnovnu škola „13. rujan“ Jajce, predmet javne nabavke – Zatvaranje i završetak dvorane, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 235.042,00 KM, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

 

Služba za zajedničke poslove Vlade SBK je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Kapitalni transferi za sufinansiranje projekata važnih za kanton. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa Službe za zajedničke poslove organa Srednjobosanskog Kantona, sa pozicije Kapitalni transferi za sufinansiranje projekata važnih za Kanton, Budžeta za 2020. godinu, u iznosu od 89.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke preraspodijelit će se na niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK kako slijedi:

 • OŠ Brestovsko, iznos od 7.000,00 KM za rekonstrukciju krova škole,
 • OŠ 13 Rujan, PŠ Mile, iznos od 7.000,00 KM za rekonstrukciju i obnovu škole,
 • OŠ Novi Travnik, iznos od 6.000,00 KM za ugradnju stolarije na školi,
 • OŠ Uskoplje, iznos od 3.000,00 KM za izgradnju teniskog igrališta,
 • OŠ Kalibunar, iznos od 20.000,00 KM za rekonstrukciju i popravak toplovodne instalacije,
 • OŠ Kiseljak 2 Zabrđe, iznos od 14.000,00 KM za nabavku peći na pelet i rekonstrukcije,Toplovodne instalacije,
 • OŠ Busovača, iznos od 14.000,00 KM za nabavku peći na pelet i rekonstrukcija toplovodne instalacije,
 • OŠ Ivan Goran Kovačić, iznos od 7.000,00 KM za rekonstrukciju mokrih čvorova,
 • SŠ Vitez, iznos od 6.000,00 KM za nabavku školskog namještaja,
 • SŠ Ivan Goran Kovačić, iznos od 5.000,00 KM za zamjenu dotrajale toplovodne instalacije i radijatora.

 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Zaključak da trenutna finansijska situacija i aktuelno epidemiološko stanje na području Srednjobosanskog kantona ne pružaju mogućnosti povećanja prava zdravstvenih radnika ni po kom osnovu pa se Nezavisnom strukovnom sindikatu radnika u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine – Kantonalnom predstavništvu predlaže potpisivanje Sporazuma o produženju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na period od 01. 10. do 31. 12. 2020. godine. Vlada Srednjobosanskog kantona će nastaviti raditi na poboljšanju standarda uposlenih u zdravstvu u SBK.

 

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print