Klub vijećnika DF-a nije podržao Prijedlog budžeta općine Donji Vakuf za 2021.

0
163

Na sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf, održanoj u ponedjeljak 22.03.2021.godine, pred vijećnicima se našao prijedlog budžeta općine Donji Vakuf za 2021.godinu, a saopštenje za javnost Demokratske fronte Donji Vakuf prenosimo u cjelosti,

 

Na prijedlog budžeta Klub vijećnik DF je blagovremeno uložio ukupno amandmane, sa ciljem ispravke i korekcije uočenih nedostataka i kreiranja budžeta u okvirima koji su propisani Zakonom o budžetima Federacije BiH, ali i pravičnije preraspodjele planiranih sredstava.

Jedan od amandmana na Prijedlog budžeta se odnosio i na uvrštavanje Jedinstvene organizacije boraca “JOB – UNIJA VETERANA” Donji Vakuf u budžet općine Donji Vakuf u iznosu od 7.500,00 KM.

Ovaj amandman, kao i svi ostali amandmani Kluba vijećnika DF su odbijeni od strane vijećnika SDP, NB, NiP, kao nove većine u Općinskom vijeću Donji Vakuf ali su ovoga puta podržani i od strane Kluba vijećnika SBB.

U konačnici je navedeni amandman Kluba vijećnika DF, kao “zaseban” amandman vijećnika NiP, prihvaćen i JOB je uvršten u budžet općine Donji Vakuf u iznosu od 2.000,00 KM što je puno manje u odnosu na ostale organizacije proistekle iz odbrambeno-oslobodilačkog rata ‘92-‘95.

Ovakav postupak samo govori u prilog tome koliko je aktuelna većina u vijeću DOSLJEDNA i SA KARAKTEROM u provođenju svojih, u predizbornom vremenu potenciranih politika, a u interesu građana Donjeg Vakufa.

Koliko su spremni da realizuju obećanja data u predizbornoj kampanji i kako su brzo promjenili kurs svoga djelovanja u odnosu na ono za šta su se zalagali u predhodnim mandatima i od konstruktivne opozicije se pretvorili već viđenu poziciju.

Ono što posebno zabrinjava je to da je aktuelna većina u cijelosti promjenila retoriku i pristup odavno potenciranom problemu planirane izgradnje REGIONALNE DEPONIJE na lokaciji sadašnje “privremene” gradske deponije na Ornicama i ponovo u prijedlogu budžeta planirala i podržala kredit u iznosu od 2. miliona KM‼️

S obzirom na “iznenadnu” promjenu stava vijećnika SDP u aktuelnoj većini u općinskom vijeću Donji Vakuf, koji je dijametralno suprotan stavu za kojeg su se zalagali u mandatnom periodu 2016.-2020.godine,

a što se najbolje vidi iz izlaganja jednog od vijećnik SDP (“da ne vidi ništa sporno u izgradnji Centra za upravljanje otpadom na lokalitetu Ornice”) evidentno je da, ukoliko se bude pitalo aktuelne većine i ukoliko se za to steknu uslovi i podrška na višim nivoima vlasti da bi općina Donji Vakuf mogla dobiti REGIONALNU DEPONIJU, a sve u skladu sa onim što je usvojeno u Prostornom planu SBK.

Sa time ćemo svi, kao građani Donjeg Vakufa, biti nagrađeni od strane viših nivoa vlasti, jer ako nas je “obišla” brza cesta za uzvrat ćemo dobiti regionalnu deponiju‼️

Pored budžeta općine Donji Vakuf za 2021.godinu aktuelna većina uz podršku SBB je usvojila i akta kojim se definiše rad JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf.

Od strane vijećnika DF i SDA je skrenuta pažnja da su gotovo identična akta razmatrana pri kraju predhodnog mandata općinskog vijeća i odbijena kao nepotpuna i da se detaljnijom analizom istih stiče dojam da je planirana sistematizacija i ostali akti urađeni sa ciljem upošljavanja dodatnog broja uposlenika u JU Centar za socijalni rad, uz nastojanje da se sama sistematizacija prilagodi stručnoj spremi sadašnjih i budućih uposlenika koja ne odgovara stručnoj spremi koja je definisana Zakonom o socijalnoj zaštiti i zaštiti CŽR i zaštiti porodica sa djecom.

Dodatni argument za preuranjenost navedenih akata je i to da su akti kojima se uređuje rad JU Centar za socijalni rad već usvojeni krajem 2017.godine i da se isti nisu primjenjivali od strane općine Donji Vakuf, u dijelu kojim se definišu plate uposlenika, zbog čega su uposlenici JU Centar za socijalni rad i pokrenuli tužbu.

Ono što nije posebno pomenuto i što je prošlo “ispod radara” u široj javnosti je uvrštavanje na dnevni red sjednice vijeća (uz kršenje odredbi Poslovnika o radu općinskog vijeća Donji Vakuf), dopisa i zahtjeva Zakonom i Statutom nedefinisanog “privremenog nadzornog odbora” JKP Gradina Donji Vakuf  kojim je traženo od vijeća da izvrši smjenu aktuelnog Direktora JKP Gradina Donji Vakuf.

U konačnici je nova većina, iako je upozorena od strane vijećnika Demokratske fronte na kršenje odredbi Zakona o Javnim preduzećima i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, kao i Statuta samog preduzeća JKP Gradina Donji Vakuf, na prijedlog Kluba SDP usvojila zaključke kojim se derogiraju nadležnosti samog vijeća i prepušta se da organi, čija je zakonitost formiranja i postojanja u sadašnjem obliku upitna, riješe očigledni “problem” smjene Dorektora koji je prema mišljenju vijeća iz predhodnog mandata i samih građana Donjeg Vakufa jedan od najboljih direktora koje je preduzeće do sada imalo i čija je jedina manjkavost što nije dio aktuelne većine u općinskom vijeću❗️

U narednome periodu ćemo nastojati blagovremeno izvještavati građane i širu javnost o svemu aktuelnom za građane naše općine.

Dokumenti pomenuti u saopštenju nalaze se na linku

https://app.box.com/s/fiul2r7ns2wxsfgsl1erkb4ye7cn6lj1

https://app.box.com/s/8jp553he8vq8ggr5bzhd0jbulqtftnfl

https://app.box.com/s/1822nkgvtymgr8teym2j4johvgjvkbhj

https://app.box.com/s/p5l33v9ennpcv1crbx2yym2hgwtpmp3m