Izvještaj sa sjednice Vlade SBK -a

0
102

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 15. redovne i 2. vanredne sjednice.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK utvrdila prijedlog Zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih organa kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona i uputila u dalju proceduru.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada utvrdila Nacrt Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu i zadužila isto ministarstvo da po općinama Srednjobosanskog kantona otvori javnu raspravu na navedeni tekst Nacrta Uredbe.
Vlada SBK radi upravljanja i koordinacije sredstvima razvitka, na prijedlog Ministarstva financija, usvaja Nacrt Programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2020. – 2022. godine.

Na prijedlog istog ministarstva usvojeni su i slijedeći izvještaji:
– Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1.1.-30.6.2019. godine
– Konsolidirani periodični izvještaj općina Srednjobosanskog kantona za period 1.1.-30.6.2019. godine

Vlada SBK je donijela odluku o izdvajanju sredstava tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona, Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 500,00 KM, sredstva će se doznačiti Općem udruženju obrtnika poslodavaca Donji Vakuf, a na prijedlog Ministarstva privrede.

Donesena je i odluka o izdvajanju sredstava tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona, Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na ime Amar Jusupović, Bilalovac na ime podrške za pripremu i odlazak na Evropsko prvestno u Kickboxingu u Mađarskoj, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje programa u cilju zaštite okoliša koji rješavaju probleme zagađenja otpadom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu. U Odluci o izdvajanju sredstava za sufinanciranje programa u cilju zaštite okoliša koji rješavaju probleme zagađenja otpadom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu, briše se označeni projekt i iznos iz tačke I. podtačka 2. „Čišćenje divljih deponija na obalama, korita i zaštita ruševnih obala r.Lašva u dužini 200m, r.Klokotnica u dužini 100m, r.Kozica u dužini 300m, r.Ivančica u dužini 200m, općina Busovača u iznosu 40.000,00 KM“. Sredstva za realizaciju projekta iz tačke I ove Odluke izdvojit će se posebnom Odlukom sa odgovarajuće pozicije i transfera iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK.
– Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu. Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, mijenja se u cijelosti i glasi: Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvajaju se sredstva za slijedeće projekte:
• Izgradnja i utopljavanje imamske kuće u Vozniku, Medžlis Islamske zajednice, Bugojno u iznosu 7.000,00 KM, sredstva su utvrđena tačkom 7. Interventna sredstva Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, pozicije“ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“.
• Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u MZ Kopčić, općina Bugojno, JP za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. Bugojno u iznosu 8.000,00 KM“, sredstva su utvrđena tačkom 7. Interventna sredstva Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, s pozicije “Tekući transferi javnim poduzećima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije.
– Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu, mijenja se u cijelosti i glasi: Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, s pozicije“ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, sredstva su utvrđena tačkom 7. Interventna sredstva Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, a izdvajaju se u iznosu 4.083,30 KM. Iznos iz tačke 1. Odluke izdvaja se za realizaciju projekta Utopljavanje imamske kuće u Odžaku, Medžlis Islamske zajednice Bugojno, općina Bugojno i uplatit će se na žiro- račun Medžlis Islamske zajednice Bugojno.
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za Općine SBK. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu, s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun Općine Busovača SBK za projekat Čišćenje divljih deponijana obalama, korita i zaštita ruševnih obala r.Lašva u dužini 200m,r.Klokotnica u dužini 100m, r.Kozica u dužini 300m, r.Ivančica u dužini 200m, općina Busovača u iznosu od 40.000,00 KM.
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci – Nadzor nad infrastrukturnim projektima zaštite okoliša u općinama SBK za 2019. godinu, direktnim sporazumom zaključit će se ugovor sa ponuđačem „EDI-ING“ d.o.o. D.Vakuf, sa visinom ponude od 7.020,00 KM.
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci – Nadzor nad infrastrukturnim projektima zaštite okoliša u općinama SBK za 2019. godinu, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „EDI-ING“ d.o.o. D.Vakuf, sa visinom ponude od 7.020,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za Općinu Vitez SBK. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu, s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račune Općine Vitez za projekat Utopljavanje krova stambene zgrade „Zdravljak“, općina Vitez u iznosu od 30.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava za projekt Izgradnje vodovoda u MZ Pećine, općina N.Travnik iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu, s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije na žiro-račun, sredstva utvrđena tačkom 9. Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se u iznosu 6.000,00 KM. Sredstva će se doznačtiti na račun „DAVID“ d.o.o. N.Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava za projekt Nadzor nad infrastrukturnim projektima zaštite okoliša u općinama SBK iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu, s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije na žiro-račun, sredstva utvrđena tačkom 9. Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se u iznosu 1.287,00 KM. Sredstva iz ove odluke doznačit će se na računa „EDI-ING“ d.o.o. D.Vakuf.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 1.155,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBKza 2019. godinu, s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o isplati naknada po osnovu prekovremenog rada, nočnog rada i rada za neradne dane za zaposlenike MUP-a SBK, angažovane za dane 23.6.-24.06.2019. godine i 29.06.-30.06.2019. godine, te uplata pripadajučih doprinosa po osnovu prekovremenog rada, u ukupnom iznosu od 2.481,73 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Vlade SBK za podršku u lijećenju:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu iz Tekuća rezerva Vlade SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 KM na ime podrške za liječenje Anđele Krišto iz Busovače. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Anđele Krišto.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu Tekuća rezerva Vlade SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Tereziji Bradara iz Kiseljaka na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun supruga Ignjacija Bradara.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu iz Tekuća rezerva Vlade SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 KM na ime podrške za liječenje Žana Akrap iz Busovače. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Žane Akrap.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu iz Tekuća rezerva Vlade SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM na ime podrške za liječenje Goran Živković iz Viteza. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Gorana Živković.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu iz Tekuća rezerva Vlade SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM na ime podrške za liječenje Safet Letić iz Travnika. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Safet Letić.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019. godinu. Odlukom se izdvajaju sredstva sa stavke Tekuće rezerve Budžeta za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 4.500,00 KM. Sredstva iz ove Odluke namijenjena su za „Osnovna škola Kaonik“ Busovača za nabavku i izmjenu podova u dvije učionice.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019. godinu. Odlukom se izdvajaju sredstva sa stavke Tekuće reserve Budžeta za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 11.991,00 KM. Sredstva iz ove Odluke namijenjena su za „Mješovitu srednju škola“ Bugojno za nabavku medicinske opreme za kabinet praktične nastave.
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2019.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za mjesec juli akademske 2018/19. godine u iznosu od 57.089,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o Izmjeni Plana nabavki roba i usluga za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike za 2019. godinu. Vlada SBK je usvojila prečiščeni tekst izmjena i dopuna plana i Odlukom o izmjeni plana nabavki roba i usluga za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike za 2019. godinu.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku uglja lignita, ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „BRIST“ d.o.o. Gornji Vakuf, koji je ponudio cijenu sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 225.342,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava općini Bugojno za „Sufinansiranje sanacije štete od požara na stambenom objektu u vlasništu Hindić Esada iz Bugojna“, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM na ime sufinansiranja sanacije požara na stambenom objektu.

Na prijedlog iste uprave, Vlada SBK je usvojila Izvještaj načenika općine Travnik o utrošku sredstava doniranih za hitne intervencije.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti za poništenje postupka javne nabavke za nabavku i ugradnju stolarije na zgradi SŠ Novi Travnik (lamele B i C), procjenjena vrijednost nabavke PDV-a u iznosu od 102.564,10 KM.
– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke outem direktnog postupka nižoj potrošakoj jedinici OŠ „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik za nabavku školskog namještaja u iznosu od 2.000,00 KM bez PDV-a. Sredstva za javnu nabavku su osigurana iz Budžeta SBK za 2019. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala saglasnost za prodaju privremeno oduzetih motornih vozila i angažovanje sudskog vještaka saobraćane struke za procjenu vrijednosti oduzetih motornih vozila.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za pokretanje procedure za nabavku aplikacije odnosno „koda“ za softversko rješenje komponente sistema „Aksis“.

Vlada SBK je usvojila i slijedeće izvještaje:
– Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2019. godine
– Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2019. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK je usvojila Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fisklanih rada za drugo tromjesečje 2019. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjelu ugovora Ugovora za javnu nabavku, usluge geodetskog premjera rudarskih radova koji se izvode na osnovu ugovora o koncesijama za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, dodjeljuje se ponuđaču „ZEDIS“ d.o.o. Zenica, za ponuđenu cijenu 15.084,93 KM sa popustom i sa PDV-om (12.893,10 KM sa popustom i bez PDV-a), kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.

 

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke Sredstava za higijenske potrebe i pomagala za paraplegičare LOT 1, otvorenim postupkom ugovor/ okvirni sporazum dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „BAUERFIEND“ d.o.o. Sarajevo koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 228.150,44 KM.
– Odluka o poništenju postupka javne nabavke, LOT 2 – Ortošedska pomagala za noge i ruke, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a 225.000,00 KM. Poništava se navedeni postupak iz razloga što cijena ponuditelja „Bauerfeind“ d.o.o. koja je ocjenjena kao jedina prihvatljiva iznosi 393.917,00 KM, odnosno više za 168.917,00 KM ili 75% što je čini znatno više od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za LOT 2 – ortopedska pomagala za noge i ruke.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu namijenjenih za sport, odlukom se izdvaja iznos od 40.050,00 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se u svrhu uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima klubova i udruženja iz ovlasti sporta za nogomet.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu, za izvođenje preventivne sistemske deratizacije na području SBK za 2019. godinu, proljetna faza. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 29.950,00 KM, sredstva će se doznačiti Društvu za sanitarnu i ekološku zaštitu „SANITACIJA“ d.o.o. Sarajevo.

Donesena su i slijeće odluke, , a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike:
– Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Nabava i implementacija (u sve javne zdravstvene ustanove na području SBK centralnog laboratorijskog informacijskog sustava (LIS) – Modul za liječnika sa implementiranim smjernicama za optimalno korištenje laboratorije. Ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču: WIZARD HEALTH d.o.o. Mostar & Medit d.o.o.Sarajevo, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 409.500,00 KM.
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Nabava i implemetacija PACS i RIS sustava u javnim zdravstvenim ustanovama na području KSB/SBK,. Ugovor se dodjeljuje ugovor najpovoljnijem ponuđaču: Medit d.o.o. Sarajevo, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 351.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat – Zamjena stolarije na JU Opća bolnica Jajce. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu, s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun JU Opća bolnica Jajce SBK za projekat Zamjena stolarije na JU Opća bolnica Jajce, općina Jajce u iznosu od 22.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju i uplati sredstava na račun općina u svrhu realizacije projekata infrastrukture odobrenim Odlukom o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukure u općinama SBK u 2019. Godini. Odlukom se odobrava uplata sredstava na račun općina za realizaciju projekata infrastrukture u ukupnom iznosu od 221.000,00 KM, kako slijedi:
 1.OPĆINA DONJI VAKUF – Rekonstrukcija puta Ždralovačko raskršće Ajvatovica dužine 900 m (9.000,00 KM), uređenje dvorišta zgrade kod Partizanskog dvorišta ispred zgrade sa dionicom prilazne saobraćajnice (9.000,00 KM), rekonstrukcija prigradske ulice u naseljuLonđa-odvajanje površinskih voda dužine 430 m (9.000,00 KM).
 2.FOJNICA – Rekonstrukcija puta “Graje”od priključka kod objekta Ivana Perice do Kapele (20.000,00 KM), javna rasvjeta u ulici Šetalište (5.000,00 KM), javna rasvjeta u ulici Šavnik (4.000,00 KM), javna rasvjeta Ščitovo (8.000,00 KM)
 3.GORNJI VAKUF-USKOPLJE – Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete i trotoara u urbanom dijelu Gornjeg Vakufa-Uskoplja, I faza (51.000,00 KM)
 4.JAJCE – Asfaltiranje puta za Gornje Mile, MZ Mile (20.000,00 KM), izgradnja puta u Seocima prema groblju (10.000,00 KM) i sanacija lokalne ceste Bjelajce-Vlasinje (18.000,00 KM)
 5. KISELJAK – Sanacija-asfaltiranje dijela puta u naseljenom mjestu Gromiljak (35.000,00 KM)
 6. KREŠEVO – Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Crnići-Crnički kamen-Deževice (15.000,00 KM) i nastavak izgradnje javne rasvjete na području općine Kreševo (8.000,00 KM).
– Odluka o davanju saglasnosti za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava SBK u 2019. godini u ukupnom iznosu od 64.000,00 KM, prema sljedećem rasporedu:
 Uređenje unutrašnjosti crkve u Šenkovićima, N.Travnik – 4.000,00 KM
 Sufinanciranje projekta javne rasvjete u MZ Solakovići, Busovača – 5.000,00 KM
 Rekonstrukcija Kahvica džamije, Travnik – 5.000,00 KM
 Sanacija Šumećke džamije, Travnik – 5.000,00 KM
 Adaptacija „Malezija džamije“, Travnik – 5.000,00 KM
 Izgradnja džamije u naselju Uzričje, G.Vakuf-Uskoplje – 5.000,00 KM
 Sanacija udarnih rupa u MZ Vrbas II, Bugojno – 7.000,00 KM
 Imamska kuća Rovna, Bugojno – 5.000,00 KM
 Izgradnja imamske kuće u džematu Kasapovići, N.Travnik – 5.000,00 KM
 Pomoć za izgradnju prilazne rampe za dijete invalida korisnik Melić Selvedin, Bugojno – 5.000,00 KM
 Pomoć za izgradnju kuće Joldić Merzudin, Drvetine, Bugojno – 5.000,00 KM
 Sanacija Parohijskog doma, Srpska pravoslavna crkvena opština Bugojno -5.000,00 KM
 Pomoć u stambenom zbrinjavanju Fikreta Sijamija, Guvna, D.Vakuf- 3.000,00 KM
– Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za BZK „Preporod“ N.Travnik. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu, s pozicije“ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“,izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM za Uređenje okoliša nekropole stećaka Bistro, Opara, Zagrlje i spomenika Smrike, BZK „PREPOROD“, općina N.Travnik.
– Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za Općine. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu, s pozicije“ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“,izdvajaju se sredstva za slijedeće projekte: Izrada fasade na džamiji u džematu Divičani, MIZ Jajce u iznosu od 5.000,00 KM i uređenje centralnog grijanja u džamiji u Slimenima MIZ Travnik, u iznosu od 5.000, 00 KM.
– Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za Općine. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu, s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ na žiro-račun, izdvajaju se sredstva za slijedeće projekte:
 Saniranje gradske deponije „MUT“, općina Fojnica u iznosu od – 20.000,00 KM
 Rekonstrukcija lokalnog vodovoda za naseljeno mjesto Orašac, MZ Mehurići, općina Travnik u iznosu od – 6.000, 00 KM
 Sanacija divlje deponije uz lokalni put Deževice-Lopata na lokaciji „Stara piralica“, općina Kreševo u iznosu od – 3.000,00 KM
 Izgradnja vodovodne mreže do Strelišta „Vaganj“, općina Kreševo u iznosu od – 3.000,00 KM
 Rekonstrukcija društvenog doma -krova, vanjske i unutrašnje stolarije, MZ Gačice, općina Vitez u iznosu od – 6.000,00 KM
 Sanacija otpadnih voda i uređenje jednog dijela pristupa zgradi „Vučjak“, općina Vitez u iznosu od 7.000,00 KM
 Zamjena vanjske stolarije na objektu JU Gradska biblioteka Travnik, općina Travnik u iznosu od – 1.000,00 KM
 Uređenje klorne stanice – zamjena pumpi i ventila (JKP Komunalac), općina Busovača u iznosu od – 8.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Franjevačkom samostanu Duha Svetoga Fojnica, na ime finansijske pomoći za izradu spomenika fra Anđela Zvizdovića.