Izrečena presuda Sabitu Habibu

0
68

Kantonalni sud u Novom Travniku presudom od 02.novembra 2017. godine  osudio je Sabita Habiba iz Donjeg Vakufa na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Sud je Sabita Habiba proglasio krivim zbog kaznenog djela počinjenog  21.03.2017. godine u poslijepodnevnim satima u mjestu Sokolina,Općina Donji Vakuf. Sabit Habioib je  silom spriječio službenu osobu u vršenju službene radnje na način da je, skupa sa Sabahudinom Habib, Arnelom Habib, Sanelom Habib i Avdom Habib, spriječio čuvara šuma Omera Bašić u obavljanju službenih radnji tako što su zajedno došli na lokalni put i traktorom zapriječili prolazak Ševki Draginović, koji je za potrebe Šumarije Donji Vakuf obavljao prijevoz zaplijenjene drvne mase, te izravno upotrijebili silu prema čuvaru šuma Omeru Bašić, koji je mobitelom pokušao snimiti događaj, tako što su ga fizički napali s namjerom da ga onemoguće u tome. – navodi se u presudi Kantonalnog suda Novi Travnik

Na osnovu člana 57. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH optuženom se u izrečenu kaznu ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu od 21.03.2017. godine do 21.04.2017. godine.

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
KANTONALNI SUD U NOVOM TRAVNIKU
Broj: 06 0 K 011058 17 K
Novi Travnik, 02.11.2017. godine
U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Kantonalni sud u Novom Travniku, u vijeću sastavljenom od sudija Darmina Avdić, kao
predsjednika vijeća, te Suade Kahrić i Davora Kelava kao članova vijeća, uz
sudjelovanje Samre Mehmedović, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv
optuženog Sabita Habib, zbog krivičnih djela sprečavanje službene osobe u vršenju
službene radnje iz člana 358. stav 1. u vezi sa članom 31. i nedozvoljeno držanje oružja
ili eksplozivnih materija iz člana 371. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH,
postupajući po optužnici Kantonalnog tužiteljstva Travnik, broj: T06 0 KT 0020199 17
od 12.07.2017. godine, nakon održanog ročišta za razmatranje izjave o priznanju
krivnje u prisustvu kantonalne tužiteljice Sanje Hodžić, optuženog Sabita Habib i
njegove braniteljice Branke Praljak, advokata iz Novog Travnika, donio je i dana
02.11.2017. godine u prisustvu, a u odsustvu, javno objavio slijedeću:
PRESUDU
Optuženi:
Sabit Habib zv. „Bili“ sin Ahmeta i majke Tenzile djevojački Poturović, rođen
01.01.1970. godine u mjestu Sokolina, Općina Donji Vakuf, 
Bošnjak, državljanin BiH,  pismen sa završenom osnovnom
školom, bavi se poljoprivredom, oženjen, otac jednog malodobnog djeteta, srednjeg
imovnog stanja, vojsku nije služio, vodi se u VE Donji Vakuf, bio pritvoren u periodu od
21.03.2017. godine do 21.04.2017. godine, neosuđivan, nalazi se na slobodi,
KRIV JE
što je:
I
Dana 21.03.2017. godine u poslijepodnevnim satima u mjestu Sokolina,
Općina Donji Vakuf, silom spriječio službenu osobu u vršenju službene radnje na način
da je, skupa sa Sabahudinom Habib, Arnelom Habib, Sanelom Habib i Avdom Habib,
spriječio čuvara šuma Omera Bašić u obavljanju službenih radnji tako što su zajedno
došli na lokalni put i traktorom zapriječili prolazak Ševki Draginović, koji je za potrebe
Šumarije Donji Vakuf obavljao prijevoz zaplijenjene drvne mase, te izravno upotrijebili
silu prema čuvaru šuma Omeru Bašić, koji je mobitelom pokušao snimiti događaj, tako
što su ga fizički napali s namjerom da ga onemoguće u tome;

II
Dana 21.03.2017. godine u mjestu Sokolina, Općina Donji Vakuf, u objektu
šupe u njegovom vlasništvu, nedozvoljeno držao 3 ručne bombe M 75, 116 komada
municije kalibra 7,62 mm, 18 komada municije kalibra 7,62 x 54 mm, 154 komada
municije kalibra 7,9 mm, 1 komad municije kalibra 7,65 mm, 1 nož za automatsku
pušku i 1 okvir za automatsku pušku, iako nabavljanje i držanje vatrenog oružja,
eksplozivnih naprava i municije, prema članu 7. i članu 8. Zakona o nabavljanju,
držanju, nošenju oružja i municije („Sl. novine SBK/KSB“ broj: 12/14), građanima nije
uopće dozvoljeno, a što je pronađeno prilikom pretresa njegove porodične kuće i
pratećih objekata dana 21.03.2017. godine;
čime je u sticaju počinio krivična djela sprečavanje službene osobe u vršenju službene
radnje iz člana 358. stav 1. u vezi sa članom 31. i nedozvoljeno držanje oružja ili
eksplozivnih materija iz člana 371. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH,
pa mu sud na osnovu istih zakonskih propisa, a uz primjenu člana 54. stav 1. i stav 2.
tačka b) Krivičnog zakona Federacije BiH, za krivično djelo sprečavanje službene
osobe u vršenju službene radnje iz člana 358. stav 1. navedenog zakona utvrđuje
kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, a za krivično djelo nedozvoljeno držanje
oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH
utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, pa ga daljom primjenom
navedenih zakonskih odredbi
OSUĐUJE
NA JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 1 (JEDNE) GODINE
Na osnovu člana 57. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH optuženom se u izrečenu
kaznu ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu od 21.03.2017. godine
do 21.04.2017. godine.
Na osnovu člana 202. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH optuženi
se obavezuje da naknadi troškove krivičnog postupka plaćanjem paušala u iznosu od
100,00 KM.
Na osnovu člana 78. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH od optuženog se trajno
oduzimaju 3 ručne bombe M 75, 116 komada municije kalibra 7,62 mm, 18 komada
municije kalibra 7,62 x 54 mm, 154 komada municije kalibra 7,9 mm, 1 komad municije
kalibra 7,65 mm, 1 nož za automatsku pušku i 1 okvir za automatsku pušku i
istovremeno se određuje da se navedeni oduzeti predmeti imaju uništiti po
pravosnažnosti ove presude.
Zapisničar                                      Predsjednik vijeća
Samra Mehmedović                       Darmin Avdić