Iz Fonda za zaštitu okoliša SBK za „Klub praktičnog streljaštva 9 MM“ Donji Vakuf 15.000 KM

0
94

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Srednjobosanskog kantona u istovjetnom tekstu predloženom od strane Ministarstva pravosuđa i uprave. Nakon razmatranja Inicijative Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona i akta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, uvrštena je pozicija stručni savjetnik-pomoćnik tužioca u Kantonalnom tužilaštvu u platnom razredu IV, sa koeficionetim 5.20, a koja je bila izostavljena u odnosu na federalni Zakon. Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Srednjobosanskog kantona dostaviti će se Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.

Na prijedlog istog Ministarstva, a vezi potpisivanja Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada SBK izražava spremnost za nastavak pregovora za zaključivanje novog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine uz opredjeljenje da prava i obaveze državnih službenika i namještenika iz rada i po osnovu rada ostanu na nivou Granskog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ utvrđenog Budžetom SBK za 2024. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Sredstva za realizaciju ove odluke u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM koristit će se za pokrivanje dijela troškova privrednih društava i poduzetnika za učešće i nastup na sajmovima, izložbama i manifestacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.
– Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge – ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona“, utvrđenog Budžetom SBK za 2024. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Sredstva za realizaciju programa utvrđena su u ukupnom iznosu od 50.200,00 KM.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Ugovorene i druge usluge – Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu“ u Ministarstvu privrede SBK. Ovom odlukom raspodjeljuju se sredstva u iznosu of 15.000,00 KM za sufinansiranje troškova materijala, brošura i drugih troškova i aktivnosti na promociji privrede SBK.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „Dr. Boris Ćorić“ Kreševo. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, sa stavke “Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u iznosu od 6.998,94 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će dobavljaču Obrt „WELDING LIJEŠNIĆ“ Kreševo.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima-za financiranje troškova prijevoza učenika“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak dijela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2024. godinu, sa stavke “Tekući transferi pojedincima – za finansiranje troškova prijevoza učenika, u iznosu od 80.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke rasporedit će se i uplatiti na transakcijske račune roditelja koji ostvaruju pravo na subvencioniranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola sa područja KSB/SBK za I polugodište školske 2023/2024. godine.
Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju suglasnosti za plaćanje računa za instaliranje i reinstaliranje aplikativnih sistema za računara za potrebe Kantonalne uprave za branioce u iznosu od 1.499,91 KM. Sredstva iz ove odluke doznačit će se dobavljaču „XT Computers“ d.o.o. Busovača.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala saglasnost za otvaranje pregovora sa sindikatima iz oblasti zdravstva u cilju zaključivanja novih kolektivnih ugovora za oblast zdravstva. Takođe je i imenovala Pregovarački tim Vlade SBK za vođenje pregovora za zaključivanje kolektivnih ugovora za oblast zdravstva

Vlada SBK je primila k znanju obavijest o povećanju naknade za smještaj korisnika s područja Srednjobosanskog kantona u Dječije „Selo Mira“ Turija na iznos od 760,00 KM po korisniku, s primjenom od 1. 1. 2024. godine. Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za izmjene ugovora o smještaju za postojeće korisnike s područja Kantona smještene u Dječije „Selo Mira“ Turija, a čiji smještaj finansira ministarstvo, kao i saglasnost za zaključivanje ugovora o smještaju za buduće korisnike, po iznosu utvrđenom u točci 1. ovog Zaključka.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
– Izvještaj Ureda za javne nabavke o rezultatima provedenih postupaka javnih nabavki za period od 1. 10. do 31. 12. 2023. godine.
– Izvještaj općine Novi Travnik o utrošku sredstava za sufinansiranje sanacije odrona u Ulici Vilenička.
– Izvještaj općine Novi Travnik o utrošku sredstava za sufinansiranje odvodnje potoka i čišćenje kanala Pribilovići.
– Izvještaj općine Busovača o utrošku sredstava za otklanjanje štete od klizanja tla na stambenom objektu u vlasništvu Munire Kobo.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za obilježavanje značajnih dana Eko-kalendara i podrška radu ekoloških društava“ vrijednosti od 10.000,00 KM.
– Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa pozicije „Subvencije javnim poduzećima – za saniranje ekoloških incidenata“ u vrijednosti od 10.000,00 KM.
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu životne sredine za 2024. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK u vrijednosti od 1.400.000,00 KM.
– Odluka o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje namjenskih sredstava za zaštitu životne sredine iz sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2024. godinu.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša SBK za „Klub praktičnog streljaštva 9 MM“ Donji Vakuf u iznosu od 15.000,00 KM za uređenje odvodnih voda i utopljavanje objekta kluba.
– Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju u iznosu od 70.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti „Kulturnom sportskom centru“ Bugojno, za projekt Zimska čarolija.
– Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju u ukupnom iznosu od 28.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju programa utroška sredstava – oblast kulture za 2024. godinu u vrijednosti od 1.666.000,00 KM.
– Odluka o usvajanju programa utroška sredstava – oblast sporta za 2024. godinu u vrijednosti od 1.987.700,00 KM.
– Odluka o usvajanju programa utroška sredstava – oblast informisanja za 2024. godinu u vrijednosti od 80.000,00 KM.
– Odluka o usvajanju programa utroška sredstava – tekući transferi za muzejsku djelatnost za 2024. godinu u vrijednosti od 300.000,00 KM.