Foto / Edukacija nastavnika i direktora donjovakufskih škola ” Rad u eDnevniku”

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK u saradnji sa UTIC Sarajevo u periodu od 21. do 28. avgusta  organizira edukativne radionice “Rad u eDnevniku” za sve direktore, učitelje, nastavnike, profesore i stručne saradnike .

U sklopu planiranih aktivnosti danas je u Donjem Vakufu, u velikoj sali JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf, održana radionica za nastavno osoblje i članove uprava škola s područja općine Donji Vakuf.

Nakon završenog procesa edukacije, svaka odgojno-obrazovna ustanova (na sjednicama nastavničkih vijeća) donijeti će odluku o daljnjem korištenju ili nekorištenju odjeljenskih knjiga u dosadašnjem (papirnom) formatu. Sve škole od 01.09.2023. godine obavezno koriste eDnevnik, uz mogućnost istovremenog korištenja i odjeljenske knjige. Vođenje odjeljenske knjige u papirnom formatu važi samo za prvo polugodište, dok će od drugog polugodišta u školskoj 2023/24. godini, sve škole na području SBK voditi isključivo elektronski dnevnik.

eDnevnik u SBK Elektronski dnevnik za osnovne i srednje škole predstavlja modul informacijskog sistema EMIS koji je razvijen za potrebe digitalnog vođenja pedagoške evidencije u osnovnim i srednjim školama. Primjenom ovog modula olakšava se proces vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnim i srednjim školama , što ima za cilj, između ostalog, i unapređenje suradnje sa roditeljima, odnosno njihovu stalnu informiranost o uspjehu učenika. Elektronski dnevnik također omogućava nastavnicima, razrednicima i direktorima škola brzu i jednostavnu izradu statističkih izvještaja o održanim satima, te informacijama o uspjehu učenika i radu škole koje se analiziraju na sjednicama nastavničkih vijeća.

Uvođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama na području SBK predstavlja važan aspekt informatizacije i digitalizacije obrazovnog sistema u SBK.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print