DONJI VAKUF:Javni poziv za dodjelu ekonomske podrške za žrtve mina

0
70

 

 

Na osnovu Ugovora o implementaciji projekta ”Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” broj 2017/387-336, potpisanog sa Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini, nevladina organizacija World Vision (WV), u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca UDAS, i saradnji sa lokalnim zajednicama uključenim u projekat i BHMAC-om, objavljuje

Javni poziv za dodjelu ekonomske podrške za žrtve mina na području opština/općina i gradova:  Doboj, Zvornik, Stanari, Čajniče, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Konjic, Lukavac, Travnik i Donji Vakuf.

Barem 50 žrtava mina sa najkvalitetnijim poslovnim idejama će biti podržano kroz: nabavku alata i druge tehničke opreme, trening u upravljanju malim biznisom, kontinuiranu stručno tehničku podršku u cilju razvoja podržanih biznisa i posjetu i učestvovanje na poljoprivrednom sajmu.

Sve zainteresovane žrtve mina ili članove porodica smrtno stradalih od mina sa područja gore navedenih lokalnih zajednica mogu da preuzmu prijavni set dokumenata za učestvovanje u projektu, uredno ga popune, te dostave nadležnom organu u opštini stanovanja od 27. novembra do 15. decembra 2017. godine. Kao dan dostave računa se dan lične dostave ili datum naveden na poštanskom pečatu (ako se prijave dostavljaju poštom).

Napomena: “Žrtve protivpješadijskih mina” obuhvataju sve osobe koje su stradale ili pretrpile fizičke ili psihičke povrede, ekonomske gubitke, društvenu marginalizaciju ili je ostvarivanje njihovih prava bilo suštinski ugroženo upotrebom protivpješadijskih mina. Pojam uključuje one osobe koje su direktno ugrožene protivpješadijskim minama, kao i njihove porodice i zajednice.

Kriteriji za odabir korisnika projekta: 

  1. Opšti kriteriji

Podnosilac zahtjeva je žrtva mine ili član uže porodice smrtno stradalog u minskom incidentu

Aplikacioni obrazac je u cjelosti uredno popunjen

Karton žrtve mine u cijelosti uredno popunjen

Potpisana izjava kojom se potvrđuje da su navodi u aplikacionom obrascu istiniti (izjava je dio aplikacionog obrasca)

  1. Posebni kriteriji

Socio-ekonomski profil podnosioca zahjeva (radni status, veličine domaćinstva, broj djece u domaćinstvu, broja osoba sa invaliditetom u domaćinstvu, ukupna primanja domaćinstva)

Kvalitet poslovne ideje

Vještine i iskustvo relevatno za mali biznis

Spremnost podnosioca zahtjeva da registruje podržani mali biznis kao poljoprivredno gazdinstvo ili samostalnu zanatsku djelatnost 

Spremnost podnosioca zahtjeva da aktivno učestvuje u dodatnim treninzima koji imaju za cilj unaprijeđenje uspješnosti podržanog malog biznisa

Podnosilac zahtjeva nije bio korisnik ranijeg projekta podrške žrtavama mina finansiranog od strane Evropske unije

Zainteresovane osobe koje ispunjavaju opšte i posebne kriterijume, treba da dostave:

Uredno popunjen aplikacioni obrazac i karton žrtve mine

Medicinsku ili drugu dokumentaciju kojom se dokazuje da je podnosilac zahtjeva žrtva mine ili član uže porodice smrtno stradalog u minskom incidentu

Kućna lista podnosioca zahjeva

Kopiju lične karte podnosioca zahtjeva 

Preuzimanje i dostava prijava

Preuzimanje aplikacionih obrazaca se vrši na Protoloku općine Donji Vakuf, svakim radnim danom od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči grada. Kontakt osobe ispred općine Donji Vakuf je Saudin Purivatra.

Javni poziv ostaje otvoren 19 dana od objave na oglasnoj ploči grada, od 27. novembra 2017. godine, zaključno sa 15. decembrom 2017. godine u 15:00.

Odabir korisnika projekta obaviće Komisija za izbor korisnika na osnovu utvrđenog sistema bodovanja, sastavljena od članova World Vision-a, UDAS-a, BHMAC-a i predstavnika gore pomenutih lokalnih zajednica.

Preliminarna lista korisnika će biti objavljena na oglasnoj ploči lokalne uprave u roku od 28 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Prigovor na preliminarnu listu korisnika podrške se pismeno podnosi World Vision-u u roku od 8 dana od dana javnog oglašavanja preliminarne liste korisnika na oglasnoj ploči lokalne uprave na adresu World Vision BiH, Nesiba Malkića 1, 75000 Tuzla. Komisija za izbor korisnika je dužna odrediti se po žalbi i odgovoriti pismenim putem u roku od 7 dana nakon isteka žalbenog roka.  

Sve dodatne informacije možete dobiti preko www.worldvision.ba (e-mail: sveto_djurdjevic@wvi.org, amir_mujanovic@wvi.org, tel. 063776690 i 063694192) i www.udas.rs.ba (e-mail: udas@teol.net, tel. 051437488 i 065531357).