Dogovorene aktivnosti kako pripravno dočekati četvrti val COVID-19

0
19

Planom cjepljenja protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji je prihvaćen Zaključcima Vlade Federacije BiH od 14.01.2021. godine i od 11.02.2021. godine, te koji je prosljeđen i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi informiranja, imenovan je Odbor za koordinaciju kojeg čine ravnatelji zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

Sukladno članku 116. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi Odborom za koordinaciju, te obavlja zajedno sa kantonalnim zavodima za javno zdravstvo poslove i zadatke dodijeljene ovom Odboru Planom cjepljenja protiv COVID-19, ali i poslove i zadatke u svezi provedbe Pravilnika o načinu provedbe obvezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi.

Uvažavajući epidemiološku situaciju COVIDA-19 u Federaciji BiH, s procjenom rizika, koja izaziva zabrinutost, dana 26.07.2021. godine održan je 11. sastanak Odbora za  koordinaciju kojem su bili nazočni i kantonalni ministri zdravstva.

Cilj sastanka je dogovoriti zajedničke aktivnosti kako bi Federacija BiH u navedenim uvjetima dočekala pripravno četvrti val COVID-19.

Tom prilikom su usvojene sljedeće preporuke, i to kako slijedi:

Preporuka za prioritetne skupine 

 1. Pored postojećih prioritetnih skupina, početi sa cijepljenjem uposlenih u obrazovnom sektoru, policiji, vatrogasnim službama, socijalnoj zaštiti i medijima, te studenata fakulteta zdravstvenih usmjerenja.
 2. Preporuča se osiguranje pomoći za komunikaciju s osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom najmanje jedan dan u tjednu na mjestu provedbe cijepljenja, a sukladno odredbama članka 12. Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Fedracije BiH“, broj 40/10).
 3. Nakon cijepljenja postojećih prioritetnih skupina, sukladno Pravilniku o načinu provedbe obvezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/19, 12/21 i 47/21), kantonalni zavodi za javno zdravstvo će početi pozivanje i ostalog pučanstva na cijepljenje, a prema raspoloživim količinama cjepiva protiv COVID-19.
 4. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH će organizirati cijepljenje skupina od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu.

Preporuke za organizaciju cjepljenja protiv COVID-19

 1. Organizirati imunizaciju protiv COVID-19 po načelu „dan otvorenih vrata“ prema raspoloživim količinama cjepiva protiv COVID-19.
 2. Otvoriti punktove za masovnu imunizaciju na razini općina s ciljem veće dostupnosti pučanstvu.
 3. Formirati mobilne timove za imunizaciju posebno ugroženih skupina pučanstvu (migranti, Romi i dr.)
 4. Formirati mobilne timove za imunizaciju pučanstva koje je udaljeno od sjedišta centra za imunizaciju.
 5. Cjepljenje protiv COVID-19 obavljati svih sedam dana u tjednu u razdoblju od 08:00 do 20:00, a po potrebi i dulje, sukladno raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima.

Preporuke radi smanjenja rizika

 1. Intenzivirati nadzor nad provođenjem preventivnih mjera protiv COVID-19 nad svim događajima masovnog okupljanja u svim kantonima.
 2. Odobravati održavanje događaja masovnog okupljnja (sportska natjecanja, stručni skupovi, boravak u studentskim domovima i sl.) samo ako su osobe cijepljene protiv COVID-19, prebolile COVID-19 ili imaju negativan test za COVID-19.
 3. Povećati broj antigenskih i PCR testiranja na COVID-19 u svim kantonima.
 4. Intenzivirati istragu slučaja i praćenje kontakata radi smanjenja širenja delta varijante SARS-CoV-2 od strane kantonalnih zavoda za javno zdravstvo i općinskih higijensko-epidemioloških službi.

Preporuke u slučaju porasta broja zaraženih s COVID-19

 1. Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva će pratiti epidemiološku situaciju, koordinirati aktivnosti sa kantonima i dijelovati po sustavu ranog upozoravanja.
 2. Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva će nastaviti donositi opće preventivne epidemiološke mjere.
 3. Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva će na temelju procjene rizika i epidemiološke situacije donositi specifične restriktivne mjere za Federaciju BiH, ako su zahvaćena tri ili više kantona i ako se na temelju procjene zaključi da može doći do ugrožavanja epidemiološke situacije u cijeloj Federacije BiH.
 4. Kantoni se obvezuju donositi restriktivnije mjere, od postojećih na razini Federacije BiH, ako epidemiološke procjene ukazuju da može doći do ugrožavanja zdravlja pučanstva pojedinog kantona, ako postoji prijetnja da zdravstveni sustav bude ugrožen velikim prilivom bolesnika ili visokom stopom hospitalizacija ili smrtnosti.
 5. Kantoni će na temelju procjene rizika i epidemiološke situacije donositi mjere smanjenja okupljanja ili zatvaranja pojedinih pravnih subjekata ili ograničavanja kretanja, kao i drugih restrikcija za pravne subjekte i pučanstvo koji se procjene kao izvor rizika, odnosno oboljevanja sukladno postojećim propisima.

Provođenje navedenih preporuka

Kantonalni ministri zdravstva će ove preporuke prezentirati vladama kantona, te iste provoditi na razinama kantona, sukladno svojim nadležnostima, a u suradnji sa kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva, nadležnim inspekcijama, te drugim nadležnim tijelima vlasti kantona, kao i zdravstvenim ustanovama, saopćeno je iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo.