Danas zajedala Vlada SBK

0
237

 

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o usvajanju Bilance energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Cilj dokumenta jeste prikazati neophodne elemente i pokazatelje Bilance energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu, uključujući energetske pokazatelje ostvarenja Bilance energetskih potreba u prethodnoj godini, odnosno 2020.g.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva finansija:

–          Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje razgraničenih namjenskih prihoda iz prethodne godine, Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu, u iznosu od 10.000,00 KM, neplaniranih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu.

–          Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje razgraničenih namjenskih prihoda iz prethodne godine, u iznosu od 2.032.518,85 KM Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, neplaniranih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kako slijedi:

o         „Subvencije javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“, iznos od 50.000,00 KM,

o         „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“, iznos od 100.000,00 KM,

o         „Tekući  transferi neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“, iznos od 20.000,00 KM,

o         „Ugovorene i druge posebne usluge“, iznos od 57.590,47 KM,

o         „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi“, iznos od 400.000,00 KM,

o         „Subvencije javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi“, iznos od 187.060,33 KM,

o         „Tekući transferi pojedincima – za rekultiviranje  poljoprivrednog zemljišta“, iznos od 483.778,62 KM,

o         „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta“, iznos od 500.000,00 KM,

o         „Tekući transferi pojedincima- poticaji veterinarstvu -zakonske obaveze“, iznos od 59.148,88 KM,

o         „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima- poticaji veterinarstvu ( zakonske obaveze)“, iznos od 60.000,00 KM i

o         „Subvencije javnim poduzećima-poticaji šumarstvu, za državne šume“, iznos od 114.940,55 KM.

–          Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 2.507,00 KM, Srednjoj školi “ Kreševo“ Kreševo, neplaniranih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu.  Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se Srednjoj školi “ Kreševo“ Kreševo na stavku „Nabavka opreme“.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–          Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za  2021. godinu, “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ u  iznosu od  110.679,00 KM kako slijedi:

o         Studentski centar Sarajevo – 44.800,00 KM

o         Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ – 33.800,00 KM

o         Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ – 15.400,00 KM

o         Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar – 14.600,00 KM

o         Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ – 2.079,00 KM

–          Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2021.g. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iz Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na nižu potrošačku jedinicu OŠ „Turbe“ Turbe. Sredstva potrebna za plaćanje troškova prijevoza donirane opreme – namještaj, pametne ploče, tableta iz Republike Danske.

Donesena je i Odluka o darivanju, ovom odlukom se daruje materijal zbog funkcionalnosti javnog zdravstva u SBK uspostavljanjem elektronskih knjižica u ukupnoj vrijednosti od 109.441,80 KM, na teret Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Odlukom se daruje materijal Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona (predtiskane PVC kartice, ribon ZP7 i Zebra Cleaning kit for ZXP), a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike:

 

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku odstranjivača vlade za potrebe službi za zaštitu i spašavanje Kantonalnog štaba civilne zaštite i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, izdvajaju se sredstva za nabavku osnovnog sredstva – odstranjivač vlage 40 komada po ukupnoj cijeni od 82.920,00 KM bez uračunatog PDV-a. Sredstva će se doznačiti preduzeću „ARK“ d.o.o. Sarajevo.

 

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno – historijskog naslijeđa donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku Plotera printer A0 format, sa pozicije nabavka opreme izdvajaju se sredstva u iznosu od 4.393,29 KM za nabavku Plotera printer A0 formata za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa. Iznos sredstava iz ove Odluke doznačit će firmi „Ocean“ d.o.o. Travnik kao izabranom dobavljaču.

 

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 80.000,00 KM za pomoć u radu udruženja branilaca.

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

–          Saglasnost SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik na Plan javne nabavke za 2021.g.

–          Saglasnost KŠC „Petar Barbarić“ Gimnazija -Travnik na Plan javne nabavke za 2021.g.

–          Saglasnost KŠC „Petar Barbarić“ Osnovna škola -Travnik na Plan javne nabavke za 2021.g.

–          Saglasnost OŠ „fra Marijan Šunjić“ Stojkovići – Novi Travnik na Plan javne nabavke za 2021.g.

–          Saglasnost OŠ “Kiseljak 2” Zabrđe za nabavku računara i računarske opreme u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 4.000,00KM s PDV-om. Naznačena sredstva osigurana donacijom poduzeća BH -Telecom d.d. Sarajevo.

–          Saglasnost SŠ “Busovača ” Busovača za nabavku opreme radi opremanja kuhinje za potrebe praktične nastave u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 5.021,25KM s PDV-om. Naznačena sredstva osigurana su donacijom Vlade Republike Hrvatske.

Data je saglasnost Kantonalnom arhivu za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova II. faze izgradnje zgrade Depoa Kantonalnog arhiva u vrijednosti od 2.000,00KM sa PDV-om putem direktnog sporazuma.

Vlada Kantona primila je k znanju Informaciju o aktivnostima na uspostavi Registra zaposlenih u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu.  Zadužuje se Ministarstvo financija da na zahtjev Tim za sprečavanje korupcije Vlade Srednjobosanskog kantona dostavi tražene podatke u cilju uspostave Registra zaposlenih u javnom sektoru u SBK.

Vlada Kantona podržala je donošenje nove Odluke o razvrstavanju cesta u FBiH u autoceste, brze ceste, magistralne i regionalne ceste na način da se uradi revizija prethodne Odluke tako da putni pravci koji su predloženi za veći rang moraju ispunjavati uslove predviđene Pravilnikom o osnovnim uslovima koje javne ceste moraju ispunjavati sa staništa sigurnosti saobraćaja (Službene novine BiH, broj 6/06), za ceste u koji su rang predloženi. Odluku treba da prati i Plan financiranja tj. osiguranja sredstava za povećane potrebe na magistralnim i regionalnim cestama. Više informacija možete dobiti u Kantonalnoj direkciji za ceste.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost JU Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik za dogradnju prijemnog odjela onkologije i dnevne onkološke bolnice, a o financijskoj podršci navedenom projektu Vlada će se naknadno izjasniti u skladu sa financijskim mogućnostima.

Data je i saglasnost Anti Matiću, ministru zdravstva i socijalne politike za potpisivanje izjave o partnerstvu sa Centralnim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske za nabavku digitalnog mamografa za potrebe JU Dom zdravlja Novi Travnik.

Vlada SBK je donijela Odluku o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK. Vlada donosi Odluku o Listi lijekova iz Prioritetnog programa za lijekove koji se koriste za teža stanja i oboljenja koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstva Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK. Donesen je Zaključak kojim se ovlašćuje Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK, da na prijedlog Komisije za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove Zavoda za zdravstveno osiguranja, utvrdi listu lijekova i visinu pomoći koju će Zavod odobravati osiguranim osobama za nabavku istih. Lijekovi i pomoć odobravat će se putem Komisije. Zadužuje se Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje da nakon donošenja Odluke o listi ovog Zaključka istu dostavi Ministarstvu na znanje.

Na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela zaključak kojim će se Izvođenje nastave za završne razrede srednjih škola (maturanti), od ponedjeljka, 26.4.2021.godine odvijati u prostorijama škola.

 

Sve ranije donesene mjere Vlade Kantona u cilju suzbijanja pandemije COVID – 19 na području Srednjobosanskog kantona ostaju na snazi do daljnjeg.

 

 

 

Ured za evropske integracije,

fondove, odnose s javnošću

i kvalitet prema međunarodnom standardua