Četvrta redovna sjednica Općinkog vijeća Općine Donji Vakuf, održat će se u petak,14. aprila od 16,00 sati

0
49

Predsjedavajući Općinskog vijeća, Općine Donji Vakuf, za petak, 14. aprila zakazao je Četvrtu redovnu sjednicu , sa početkom rada od 16,00 sati. Za Dnevni red predloženo je ukupono 20. tačaka . Prostorni plan Općine Donji Vakuf 2014.-2034. godine; Odluka o provođenju Prostornog plana Općine; Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta; Odluka o gubitku statusa Javnog dobra u općoj upotrebi; Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinkog vijeća Općine Donji Vakuf, te Odluka o kriterijima i postupku za odabir članova stalnih i povremenih radnih tijela Općinkog vijaća. Pred vijećnicima sutra na redovnoj sjednici, načiće se Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta za 2018. godinu i finasijskog plana za period 2018. do 2020. Godine;  Program zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu; Zaključak o odbravanju raspisivanja konkursa za zakup poljoprivredenog zemljišta; Izvještaj o stanju u oblasti građenja na području Općine Donji Vakuf.

 

 Za sutrašnju sjednicu Općinkog vijeća na Dnevnom redu načiče se Izvještaj o radu načelnika općine i općinkih službi za upravu u 2016. godinu kao i izvještaji o radu i poslovanju za 2016. godinu : JU „Centar za socijalni rad“, JU „Dječiji vrtić“, Vatrogasnog društva, kao i Izvještaji o radu za proteklu godinu komisija općinkog vijeća.Razmatrat će se i Izvještaj o realizaciji planiranih radova po Programu komunalne infrastrukture u 2016. godini; Informacija o stanju bezbjednosti ljudi i imovine, te bezbjednosti javnog reda i mira za 2016. godinu; Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva, praćenje i izvršavanje Plana zaštite od požara na području Općine Donji Vakuf; Informacija o realizaciji aktivnosti na provođenju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, te Riješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komsije za žalbe.