16.380 KM za izradu glavnog projekta za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf.

0
309

Vlada SBK na jučerašnjoj sjednici je usvojila Zapisnik sa 98. sjednice.Usvojeni su i Izvještaji o radu ministarstava, kantonalnih uprava i upravnih organizacija, samostalnih službi i ureda za period 1.1.-30.6. 2018. godine.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona i konsolidovani periodični izvještaj za 1.1.-30.6.2018. godine i uputila u dalju proceduru. Na osnovu ostvarenog nivoa prihoda i primitaka (92.245.878 KM) i ostvarenog nivoa izdataka (85.486.391 KM) u izvršenju proračuna za šest mjeseci ove godine utvrđuje se pozitivan financijski rezultat od 6.789.487 KM. Ovakav financijski  rezultat ostvaren  je zbog bržeg rasta prihoda u odnosu na rast rashoda, kao i povećanja prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Sredstva tekuće rezerve Vlade SBK“, Buđžeta Srednjobosanskog kantona za sufinanciranje nastupa na Međunarodnom privrednom sajmu „ZEPS 2018.god“ koji će se održati od 02. 10. do 06. 10. 2018. godine u Zenici, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM.   Izdvojena sredstva namijenjena su za zakup štanda, štampanje propagandnog materijala, pripremu i izradu investicijskih projekata Ministarstva.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta SBK za 2018. godinu JU Domu zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje. Odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, na ime sufinaciranja nabavke biohemijskog analizatora. Sredstva će se uplati na račun JU Doma zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje.
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta SBK za 2018. godinu u svrhu pomoći za liječenje za Zelkaida Dautovića iz Travnika, odlukom se izdavaja iznos od 2.000,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova:

 • Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku pištolja za potrebe MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 58.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti firmi „KM Trade“ d.o.o. Sarajevo.
 • Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku kaciga za potrebe MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 14.040,00 KM. Sredstva će se doznačiti firmi „KM Trade“ d.o.o. Sarajevo.
 • Odluka o izdvajanju sredstava za izradu glavnog projekta za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf. Odlukom se izdvaja iznos od 16.380,00 KM. Sredstva će se doznačiti firmi „Edi-Ing“ d.o.o. Donji Vakuf.
 • Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku automatizacije procesa izdavanja prekršajnih naloga na osnovu fotografija za potrebe MUP-a SBK. Odlukom se izdvaja iznos od 79.384,50 KM. Sredstva će se doznačiti firmi „MIBO Komunikacije“ d.o.o.Sarajevo.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je dostavio Inicijativu Partnerske grupe za razvoj SBK, kojom se predlaže Vladi SBK da se na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine Partnerska grupa za razvoj SBK preimenuje u Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvoja kantona.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za pozicije „Subvencija privatnim i javnim poduzećima za učešće na sajmovima i izložbama“. Odluko se izdvaja iznos od 6.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova – asfaltiranje dijela puta u MZ Nević Polje, općina Novi Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem ”ADŽIĆ-ASFAL” d.o.o. Žepće, sa visinom ponude od 999,78 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova – nabavka i isporuka materijala za rekonstrukciju bazena za vodu MZ Pridola, općina Fojnica, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „SEMEX“ d.o.o. Busovača, sa visinom ponude od 6.358,50 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova – solarni kolektor za zagrijavanje tople vode u sportskoj dvorani u Novom Travniku „ORŠK“d.o.o. Novi Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „BNT INŽENJERING“ d.o.o. Novi Travnik, sa visinom ponude od 4.979,52 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova – izrada projektne dokumentacije vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, MZ Bakovići (dio projekta vodosnabdijevanja naselja Poljana), općina Fojnica, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „D.M.ING.Bau“d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 3.500,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova – izrada idejnog i glavnog projekta oborinske odvodnje u ul.Vilenička, MZ Centar II, općina Novi Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „BNT Inženjering“d.o.o. Novi Travnik, sa visinom ponude od 7.008,30 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova – nabavka i isporuka kanalizacijskih cijevi za Mz Bučići, Sliškovića kuće, općina Novi Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 4.120,08 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova – izrada idejnog i glavnog projekta fekalne kanalizacije (II dio) za naselje Bučići, Mz Bučići, općina Novi Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „BNT Inženjering“ d.o.o. Novi Travnik, sa visinom ponude od 7.014,15 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova – Rekonstrukcija primarnog cjevovoda dijelom u ulici Patriotska i dijelom u ulici Kalinska, općina Novi Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 29.903,59

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za izvođenje obavezne preventivne sistemske deratizacije na području SBK za 2018. godinu. Iz sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu (subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za financiranje dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije) izdvajaju se sredstva u iznosu od 29.952,00 KM Društvu za sanitarnu i ekološku zaštitu “SANITACIJA” d.o.o. Sarajevo na ime izvođenja obvezne preventivne sistematske deratizacije na području SBK za 2018. godinu.
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu na ime nabavke cjepiva. Odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM, sredstva će se uplatiti Zavodu za javno zdravstvo SBK na ime nabavke i distribucije cjepiva.
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu na ime nastavka sufinanciranja projekta energetske efikasnosti Hrvatske bolnice Dr.fra Mato Nikolić, Nova Bila, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, navedeni iznos predstavlja primljeni transfer od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

 • Saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik- Građevinski radovi na cjevovodu za oborinsku vodu, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om je 6.903,00 KM.
 • Saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za OŠ „Fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik- Zamjena stolarije na školskoj sportskoj dvorani, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 6.382,07 KM.
 • Saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za „Mješovitu srednju tehničku školu“ Travnik- Nabavka stručne literature i lektire za školsku biblioteku, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 3.966,00 KM.
 • Saglasnost OŠ „Bristovi“ Bugojno za pokretanje direktnog sporazuma na relaciji Donji Durakovići-Jaklić (prevoz učenika).
 • Saglasnost OŠ „Musa Ćazim Čatić“ Trenica – Novi Travnik, pokretanje direktnog sporazuma na relaciji Petačići-Trenica (prevoz učenika).

Donesene su i slijedeće odluke, na prijedlog Ministarstva privrede:

 • Odluka o raspodjeli dijela sredstava s pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 42.000,00 KM.
 • Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2018. godinu (LOT 1.2), odlukom se izdvaja iznos od 18.000,00 KM.
 • Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2018. godinu (LOT 1.3), odlukom se izdvaja iznos od 34.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Ured za evropske integracije,

fondove, odnose s javnošću

i kvalitet prema međunarodnom standardu